رسانه هایی با موضوع علوم

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
گاز فیلم 2,525
ساقه فیلم 2,325
راه‌های جلوگیری از آلودگی آب و اسراف آن فیلم 2,536
استفاده از دریا و آلوده‌کننده‌های آن فیلم 1,976
اقیانوس و علت شوری آب دریا فیلم 2,559
طرز تصفیه آب فیلم 2,481
وجود آب در مکان‌های مختلف فیلم 2,215
آشنایی با خوراکی‌ها فیلم 3,019
مواد مایع فیلم 3,545
مواد جامد فیلم 2,510
ماده و حالت‌های آن فیلم 3,023
سایه فیلم 2,508
صدای بلند، کوتاه، نازک و ضخیم فیلم 3,229
توانایی انتقال صدا در سه حالت ماده فیلم 2,255
چگونگی تولید صدا فیلم 2,807
بادنما فیلم 2,557
عوامل موثر بر آب و هوا فیلم 2,495
ایستگاه هواشناسی فیلم 2,320
چگونگی تشکیل باد فیلم 3,429
انواع آب و هوا فیلم 2,559

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد