علوم تمام مقاطع ابتدایی

راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(6)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
7,407 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(5)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
3,376 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(4)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
2,909 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(3)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
2,745 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(2)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
6,804 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(1)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
6,975 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

راهنمای تدریس علوم، مهارت اندازه‌گیری

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
52,996 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

راهنمای تدریس علوم، مهارت مشاهده کردن(3)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
3,471 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

راهنمای تدریس علوم، مهارت مشاهده کردن(2)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
7,047 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

راهنمای تدریس علوم، مهارت مشاهده کردن(1)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
9,626 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد