مبانی برق

تعیین اندازه مقاومت از روی رنگ

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
68 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تعیین قطب آهن‌ربا

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
61 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

توان در مدارهای الکتریکی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
74 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

توجیه مفهوم افت جریان با اتصال سری مقاومت‌ها

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
81 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تولید فشار به‌وسیله جریان الکتریکی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
115 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جریان متناوب

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
90 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

چگونگی تولید نیم‌موج متناوب سینوسی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
87 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

چگونه یک مسئله مدار سری را حل کنیم

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
72 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

چگونه یک مسئله مدار موازی را حل کنیم

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
73 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

خودالقایی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
856 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد