مقاومت

چگونگی استقامت مواد در شرایط مختلف

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
692 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تحلیل مدار مقاومتی سری

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
78 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مقاومت خازن و القاگر در جریان متناوب

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
71 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مقاومت در جریان متناوب

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
79 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

محاسبات مقاومت، خازن و سلف در جریان متناوب

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
273 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

منحنی تغییرات ولتاژهای خازن و مقاومت در مدار RLC سری

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
122 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مقاومت و خازن و القاگر در مدارات الکتریکی (2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
161 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مقاومت و خازن و القاگر در مدارات الکتریکی (1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
101 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مقاومت در جریان متناوب

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
77 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مقاومت داخلی باطری

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
98 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد