فیزیک 3

زنگ اخبار ساده

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
89 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

نیروی وارد بر سیم حامل جریان در میدان مغناطیسی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
96 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

نیروی وارد بر سیم جریان در میدان مغناطیسی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
93 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مولد یک سو کننده موج متناوب

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
94 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

قانون دست راست

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
188 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

نیروی الکتریکی بین دو بار مخالف

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
86 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

حرکت بار الکتریکی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
89 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مولد نیرومحرکه متناوب

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
114 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

میدان الکتریکی اطراف استوانه و تئوری خطی گاوس

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
86 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

میدان الکتریکی اطراف بار مثبت به صورت سه بعدی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
76 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد