مبانی برق

کاربرد مغناطیس و آهنربای الکتریکی صنعتی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
17 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
 -  - 

اساس کار یک موتور ساده

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
52 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
 -  - 

تحقیق قانون فارادی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
27 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
 -  - 

آزمایش فارادی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
91 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
 -  - 

نیروی دافعه و جاذبه بین دو سیم الکتریکی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
16 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
 -  - 

تعیین جهت میدان مغناطیسی اطراف سیم

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
14 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
 -  - 

خواص مغناطیسی اجسام

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
32 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
 -  - 

تولید نور به وسیله جریان الکتریکی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
24 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
 -  - 

تولید واکنش های شیمیایی به وسیله جریان الکتریکی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
24 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
 -  - 

مقایسه جریان الکتریکی با جریان آب

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
33 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
 -  - 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد