مبانی برق

آزمایش فرانکلین

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
68 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
 -  - 

شارش بار در سطوح کروی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
49 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
 -  - 

شارش بار در سطوح مختلف

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
33 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
 -  - 

خطوط میدان

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
96 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
 -  - 

خطوط میدان الکتریکی بین دو بار

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
32 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
 -  - 

نیروی وارد بر دو بار الکتریکی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
15 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
 -  - 

ساختار اتم

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
138 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
 -  - 

لایه های والانس و جهش الکترون

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
15,700 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
 -  - 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد