مبانی برق

تحلیل یک مدار

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
14 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
 -  - 

انواع حالات مدارات سری و موازی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
14 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
 -  - 

مقسم جریان

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
66 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
 -  - 

چگونگی ساده کردن مدار ترکیبی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
43 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
 -  - 

تحلیل مدارت ترکیبی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
24 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
 -  - 

تحلیل مداری اتصال موازی مقاومت ها

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
17 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
 -  - 

قانون ولتاژ کیرشهف

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
120 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
 -  - 

مقاومت متغیر

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
13 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
 -  - 

تحلیل یک مدار سری

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
6 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
 -  - 

مقسم ولتاژ

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
30 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
 -  - 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد