مبانی برق

بیان مداری قانون اهم

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
35 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
 -  - 

کاربرد ابررسانا

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
52 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
 -  - 

رنگ بندی مقاومت‌ها

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
43 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
 -  - 

اثر دما بر مقاومت

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
11 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
 -  - 

تاثیر عوامل مختلف بر مقاومت

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
60 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
 -  - 

عوامل موثر بر مقاومت الکتریکی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
26 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
 -  - 

تکمیل چرخه مداری

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
150 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
 -  - 

منابع جریان مستقیم و متناوب

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
16 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
 -  - 

مفاهیم مدارهای الکتریکی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
25 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
 -  - 

زنگ اخبار

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
13 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
 -  - 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد