سال اول متوسطه

زاویه تابش خورشید

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
369 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

قوانین بازتاب

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
88 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

عدسی مقعر

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
8 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

عدسی مقعر

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
71 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

عدسی محدب

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
58 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

عدسی محدب

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
116 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ضرب نقطه‌ای

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
113 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ضرب برداری

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
113 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ضرب اسکالر

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
90 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شکست نور در سطح تخت

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
90 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد