سال اول متوسطه

تفریق بردارها

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
72 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تعیین فاصله کانونی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
68 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ضریب شکست شیشه

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
77 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تشکیل رنگین کمان

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
126 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تشکیل تصویر در عدسی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
88 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

میکروسکوپ

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
58 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تشکیل تصویر در شبکیه چشم

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
100 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تشکیل تصویر در شبکیه چشم

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
89 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تشکیل تصویر در شبکیه چشم

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
87 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تشکیل تصویر از سطح منحنی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
90 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد