سال اول متوسطه

نقطه تقاطع توابع

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
74 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

روابط مثلثاتی در جمع بردارها

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
60 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جمع بردارهای مستقل

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
60 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جمع بردارها به روش تفکیکی مؤلفه‌های آن‌ها

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
68 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تجزیه مؤلفه‌های یک بردار

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
58 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جدول مندلیف

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
183 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

هدایت گرما

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
71 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

نحوه نمایش سه بعدی ضرب خارجی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
99 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

نحوه تشکیل تصویر در آینه

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
95 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

منشور

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
89 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد