رسانه هایی با موضوع عربی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس اول (التمرین الخامس عشر) فایل صوتی 548
درس اول (التمرین الرابع عشر) فایل صوتی 574
درس اول (التمرین الثالث عشر) فایل صوتی 600
درس اول (التمرین الثانی عشر) فایل صوتی 620
درس اول (التمرین الحادی عشر) فایل صوتی 563
درس اول (التمرین العاشر) فایل صوتی 492
درس اول (التمرین التاسع) فایل صوتی 513
درس اول (التمرین الثامن) فایل صوتی 470
درس اول (التمرین السابع) فایل صوتی 549
درس اول (التمرین ا لسادس) فایل صوتی 481
درس اول (التمرین الخامس) فایل صوتی 477
درس اول (التمرین الرابع) فایل صوتی 509
درس اول (التمرین الثالث) فایل صوتی 541
درس اول (التمرین الثانی) فایل صوتی 524
درس اول (التمرین الاول) فایل صوتی 609
درس اول (بسم الله الرحمان الرحیم) فایل صوتی 569
درس اول (اهلا و سهلا) فایل صوتی 552
درس اول (المعجم) فایل صوتی 520
ایتها الطالبات فایل صوتی 539
الفهرس فایل صوتی 529

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد