رسانه هایی با موضوع عربی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
المعجم: ی (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 3,481
المعجم: ه (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 1,893
المعجم: و (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 1,815
المعجم: ن (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 1,694
المعجم: م (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 1,739
المعجم: ل (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 688
المعجم: ک (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 627
المعجم: ق (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 702
المعجم: ف (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 580
المعجم: غ (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 577
المعجم: ع (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 576
المعجم: ظ (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 577
المعجم: ط (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 530
المعجم: ض (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 540
المعجم: ص (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 517
المعجم: ش (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 492
المعجم: س (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 550
المعجم: ز (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 579
المعجم: ر (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 576
المعجم: ذ (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 620

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد