رسانه هایی با موضوع عربی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
المعجم: ی (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 4,650
المعجم: ه (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 2,656
المعجم: و (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 2,556
المعجم: ن (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 2,427
المعجم: م (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 2,564
المعجم: ل (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 1,081
المعجم: ک (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 1,084
المعجم: ق (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 1,095
المعجم: ف (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 961
المعجم: غ (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 1,015
المعجم: ع (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 958
المعجم: ظ (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 975
المعجم: ط (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 976
المعجم: ض (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 914
المعجم: ص (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 851
المعجم: ش (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 869
المعجم: س (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 891
المعجم: ز (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 911
المعجم: ر (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 1,060
المعجم: ذ (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 1,010

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد