رسانه هایی با موضوع عربی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
المعجم: ی (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 4,079
المعجم: ه (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 2,294
المعجم: و (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 2,190
المعجم: ن (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 2,059
المعجم: م (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 2,114
المعجم: ل (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 838
المعجم: ک (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 782
المعجم: ق (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 846
المعجم: ف (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 710
المعجم: غ (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 745
المعجم: ع (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 705
المعجم: ظ (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 701
المعجم: ط (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 752
المعجم: ض (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 668
المعجم: ص (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 627
المعجم: ش (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 614
المعجم: س (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 675
المعجم: ز (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 694
المعجم: ر (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 732
المعجم: ذ (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 754

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد