رسانه هایی با موضوع عربی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
المعجم: ی (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 2,086
المعجم: ه (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 1,224
المعجم: و (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 1,176
المعجم: ن (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 1,063
المعجم: م (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 1,120
المعجم: ل (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 385
المعجم: ک (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 409
المعجم: ق (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 425
المعجم: ف (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 381
المعجم: غ (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 369
المعجم: ع (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 368
المعجم: ظ (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 373
المعجم: ط (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 351
المعجم: ض (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 337
المعجم: ص (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 337
المعجم: ش (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 316
المعجم: س (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 332
المعجم: ز (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 331
المعجم: ر (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 347
المعجم: ذ (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 378

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد