رسانه هایی با موضوع عربی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
المعجم: ی (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 5,014
المعجم: ه (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 2,810
المعجم: و (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 2,754
المعجم: ن (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 2,643
المعجم: م (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 2,794
المعجم: ل (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 1,236
المعجم: ک (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 1,225
المعجم: ق (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 1,236
المعجم: ف (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 1,074
المعجم: غ (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 1,118
المعجم: ع (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 1,039
المعجم: ظ (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 1,081
المعجم: ط (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 1,059
المعجم: ض (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 1,018
المعجم: ص (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 922
المعجم: ش (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 1,006
المعجم: س (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 976
المعجم: ز (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 998
المعجم: ر (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 1,197
المعجم: ذ (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 1,163

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد