رسانه هایی با موضوع عربی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
المعجم: ی (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 2,549
المعجم: ه (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 1,469
المعجم: و (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 1,407
المعجم: ن (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 1,271
المعجم: م (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 1,346
المعجم: ل (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 485
المعجم: ک (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 495
المعجم: ق (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 503
المعجم: ف (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 453
المعجم: غ (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 440
المعجم: ع (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 436
المعجم: ظ (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 444
المعجم: ط (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 415
المعجم: ض (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 391
المعجم: ص (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 406
المعجم: ش (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 381
المعجم: س (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 406
المعجم: ز (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 405
المعجم: ر (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 424
المعجم: ذ (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 464

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد