رسانه هایی با موضوع عربی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
المعجم: ی (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 1,789
المعجم: ه (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 1,055
المعجم: و (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 1,012
المعجم: ن (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 896
المعجم: م (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 953
المعجم: ل (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 311
المعجم: ک (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 329
المعجم: ق (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 339
المعجم: ف (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 301
المعجم: غ (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 288
المعجم: ع (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 300
المعجم: ظ (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 302
المعجم: ط (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 277
المعجم: ض (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 273
المعجم: ص (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 269
المعجم: ش (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 237
المعجم: س (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 258
المعجم: ز (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 262
المعجم: ر (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 277
المعجم: ذ (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 299

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد