رسانه هایی با موضوع عربی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
المعجم: ی (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 1,160
المعجم: ه (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 792
المعجم: و (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 759
المعجم: ن (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 689
المعجم: م (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 729
المعجم: ل (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 198
المعجم: ک (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 217
المعجم: ق (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 232
المعجم: ف (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 186
المعجم: غ (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 190
المعجم: ع (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 218
المعجم: ظ (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 208
المعجم: ط (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 202
المعجم: ض (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 183
المعجم: ص (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 178
المعجم: ش (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 167
المعجم: س (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 180
المعجم: ز (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 174
المعجم: ر (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 182
المعجم: ذ (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 195

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد