رسانه هایی با موضوع عربی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
المعجم: ی (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 1,670
المعجم: ه (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 1,011
المعجم: و (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 969
المعجم: ن (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 858
المعجم: م (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 912
المعجم: ل (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 289
المعجم: ک (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 310
المعجم: ق (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 315
المعجم: ف (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 278
المعجم: غ (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 265
المعجم: ع (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 279
المعجم: ظ (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 279
المعجم: ط (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 261
المعجم: ض (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 256
المعجم: ص (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 250
المعجم: ش (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 221
المعجم: س (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 236
المعجم: ز (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 245
المعجم: ر (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 264
المعجم: ذ (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 277

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد