رسانه هایی با موضوع عربی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
المعجم: ی (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 2,251
المعجم: ه (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 1,327
المعجم: و (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 1,277
المعجم: ن (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 1,158
المعجم: م (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 1,208
المعجم: ل (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 417
المعجم: ک (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 435
المعجم: ق (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 455
المعجم: ف (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 405
المعجم: غ (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 399
المعجم: ع (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 397
المعجم: ظ (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 396
المعجم: ط (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 379
المعجم: ض (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 363
المعجم: ص (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 366
المعجم: ش (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 344
المعجم: س (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 363
المعجم: ز (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 365
المعجم: ر (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 379
المعجم: ذ (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 410

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد