رسانه هایی با موضوع عربی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
المعجم: ی (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 3,298
المعجم: ه (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 1,828
المعجم: و (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 1,749
المعجم: ن (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 1,631
المعجم: م (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 1,668
المعجم: ل (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 649
المعجم: ک (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 590
المعجم: ق (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 678
المعجم: ف (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 554
المعجم: غ (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 550
المعجم: ع (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 550
المعجم: ظ (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 554
المعجم: ط (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 506
المعجم: ض (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 510
المعجم: ص (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 497
المعجم: ش (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 470
المعجم: س (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 524
المعجم: ز (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 553
المعجم: ر (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 550
المعجم: ذ (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 584

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد