رسانه هایی با موضوع عربی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
المعجم: ی (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 4,416
المعجم: ه (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 2,530
المعجم: و (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 2,411
المعجم: ن (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 2,283
المعجم: م (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 2,333
المعجم: ل (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 981
المعجم: ک (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 927
المعجم: ق (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 996
المعجم: ف (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 866
المعجم: غ (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 904
المعجم: ع (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 860
المعجم: ظ (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 879
المعجم: ط (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 901
المعجم: ض (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 823
المعجم: ص (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 775
المعجم: ش (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 762
المعجم: س (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 816
المعجم: ز (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 835
المعجم: ر (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 954
المعجم: ذ (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 903

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد