رسانه هایی با موضوع عربی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
المعجم: ی (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 1,314
المعجم: ه (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 878
المعجم: و (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 840
المعجم: ن (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 753
المعجم: م (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 803
المعجم: ل (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 224
المعجم: ک (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 245
المعجم: ق (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 263
المعجم: ف (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 211
المعجم: غ (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 213
المعجم: ع (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 240
المعجم: ظ (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 235
المعجم: ط (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 220
المعجم: ض (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 217
المعجم: ص (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 207
المعجم: ش (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 186
المعجم: س (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 203
المعجم: ز (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 202
المعجم: ر (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 212
المعجم: ذ (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 222

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد