رسانه هایی با موضوع عربی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
المعجم: ی (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 1,082
المعجم: ه (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 741
المعجم: و (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 721
المعجم: ن (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 652
المعجم: م (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 679
المعجم: ل (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 182
المعجم: ک (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 202
المعجم: ق (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 212
المعجم: ف (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 171
المعجم: غ (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 175
المعجم: ع (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 199
المعجم: ظ (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 188
المعجم: ط (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 183
المعجم: ض (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 164
المعجم: ص (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 158
المعجم: ش (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 152
المعجم: س (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 164
المعجم: ز (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 160
المعجم: ر (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 166
المعجم: ذ (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 177

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد