رسانه هایی با موضوع عربی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
المعجم: ی (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 2,817
المعجم: ه (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 1,588
المعجم: و (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 1,517
المعجم: ن (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 1,405
المعجم: م (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 1,467
المعجم: ل (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 558
المعجم: ک (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 532
المعجم: ق (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 575
المعجم: ف (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 489
المعجم: غ (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 479
المعجم: ع (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 471
المعجم: ظ (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 476
المعجم: ط (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 447
المعجم: ض (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 419
المعجم: ص (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 434
المعجم: ش (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 411
المعجم: س (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 439
المعجم: ز (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 478
المعجم: ر (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 460
المعجم: ذ (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 511

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد