رسانه هایی با موضوع عربی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
المعجم: ی (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 1,936
المعجم: ه (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 1,143
المعجم: و (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 1,101
المعجم: ن (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 977
المعجم: م (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 1,047
المعجم: ل (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 359
المعجم: ک (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 384
المعجم: ق (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 397
المعجم: ف (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 351
المعجم: غ (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 344
المعجم: ع (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 348
المعجم: ظ (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 349
المعجم: ط (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 332
المعجم: ض (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 317
المعجم: ص (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 315
المعجم: ش (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 282
المعجم: س (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 311
المعجم: ز (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 308
المعجم: ر (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 324
المعجم: ذ (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 342

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد