رسانه هایی با موضوع عربی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
المعجم: ی (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 696
المعجم: ه (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 444
المعجم: و (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 433
المعجم: ن (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 403
المعجم: م (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 403
المعجم: ل (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 116
المعجم: ک (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 115
المعجم: ق (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 134
المعجم: ف (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 108
المعجم: غ (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 114
المعجم: ع (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 115
المعجم: ظ (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 103
المعجم: ط (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 103
المعجم: ض (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 107
المعجم: ص (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 107
المعجم: ش (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 104
المعجم: س (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 106
المعجم: ز (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 101
المعجم: ر (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 105
المعجم: ذ (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 119

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد