رسانه هایی با موضوع عربی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
المعجم: ی (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 1,874
المعجم: ه (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 1,099
المعجم: و (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 1,052
المعجم: ن (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 936
المعجم: م (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 1,001
المعجم: ل (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 334
المعجم: ک (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 355
المعجم: ق (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 366
المعجم: ف (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 326
المعجم: غ (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 315
المعجم: ع (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 318
المعجم: ظ (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 328
المعجم: ط (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 300
المعجم: ض (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 295
المعجم: ص (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 287
المعجم: ش (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 257
المعجم: س (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 284
المعجم: ز (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 281
المعجم: ر (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 298
المعجم: ذ (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 320

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد