رسانه هایی با موضوع عربی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
المعجم: ی (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 2,976
المعجم: ه (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 1,709
المعجم: و (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 1,635
المعجم: ن (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 1,532
المعجم: م (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 1,572
المعجم: ل (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 610
المعجم: ک (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 560
المعجم: ق (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 626
المعجم: ف (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 521
المعجم: غ (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 517
المعجم: ع (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 519
المعجم: ظ (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 517
المعجم: ط (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 478
المعجم: ض (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 473
المعجم: ص (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 470
المعجم: ش (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 445
المعجم: س (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 485
المعجم: ز (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 526
المعجم: ر (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 517
المعجم: ذ (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 544

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد