رسانه هایی با موضوع عربی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
المعجم: ی (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 309
المعجم: ه (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 174
المعجم: و (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 172
المعجم: ن (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 155
المعجم: م (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 152
المعجم: ل (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 39
المعجم: ک (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 39
المعجم: ق (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 39
المعجم: ف (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 36
المعجم: غ (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 52
المعجم: ع (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 38
المعجم: ظ (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 34
المعجم: ط (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 33
المعجم: ض (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 33
المعجم: ص (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 32
المعجم: ش (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 36
المعجم: س (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 41
المعجم: ز (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 33
المعجم: ر (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 36
المعجم: ذ (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 43

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد