رسانه هایی با موضوع عربی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
المعجم: ی (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 1,470
المعجم: ه (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 941
المعجم: و (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 910
المعجم: ن (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 804
المعجم: م (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 865
المعجم: ل (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 256
المعجم: ک (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 274
المعجم: ق (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 287
المعجم: ف (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 249
المعجم: غ (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 239
المعجم: ع (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 263
المعجم: ظ (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 257
المعجم: ط (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 243
المعجم: ض (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 239
المعجم: ص (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 232
المعجم: ش (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 204
المعجم: س (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 222
المعجم: ز (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 223
المعجم: ر (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 231
المعجم: ذ (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 248

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد