رسانه هایی با موضوع عربی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
المعجم: ی (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 3,665
المعجم: ه (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 2,004
المعجم: و (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 1,919
المعجم: ن (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 1,793
المعجم: م (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 1,850
المعجم: ل (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 737
المعجم: ک (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 685
المعجم: ق (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 749
المعجم: ف (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 623
المعجم: غ (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 619
المعجم: ع (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 617
المعجم: ظ (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 621
المعجم: ط (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 580
المعجم: ض (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 585
المعجم: ص (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 548
المعجم: ش (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 533
المعجم: س (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 590
المعجم: ز (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 615
المعجم: ر (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 624
المعجم: ذ (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 664

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد