رسانه هایی با موضوع عربی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
المعجم: ی (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 2,340
المعجم: ه (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 1,376
المعجم: و (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 1,321
المعجم: ن (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 1,197
المعجم: م (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 1,261
المعجم: ل (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 435
المعجم: ک (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 453
المعجم: ق (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 473
المعجم: ف (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 420
المعجم: غ (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 415
المعجم: ع (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 411
المعجم: ظ (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 413
المعجم: ط (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 394
المعجم: ض (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 377
المعجم: ص (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 383
المعجم: ش (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 357
المعجم: س (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 381
المعجم: ز (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 384
المعجم: ر (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 393
المعجم: ذ (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 429

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد