رسانه هایی با موضوع عربی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
المعجم: ی (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 5,470
المعجم: ه (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 3,006
المعجم: و (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 2,965
المعجم: ن (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 2,841
المعجم: م (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 3,081
المعجم: ل (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 1,352
المعجم: ک (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 1,342
المعجم: ق (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 1,394
المعجم: ف (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 1,180
المعجم: غ (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 1,218
المعجم: ع (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 1,129
المعجم: ظ (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 1,190
المعجم: ط (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 1,158
المعجم: ض (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 1,158
المعجم: ص (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 1,030
المعجم: ش (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 1,111
المعجم: س (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 1,107
المعجم: ز (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 1,103
المعجم: ر (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 1,307
المعجم: ذ (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 1,324

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد