رسانه هایی با موضوع عربی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس پنجم: حوار (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 350
درس پنجم: صحیح و غلط (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 324
درس پنجم: لغات جدید (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 303
درس پنجم (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 298
درس چهارم: حوار (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 330
درس چهارم: صحیح و غلط (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 332
درس چهارم: لغات جدید (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 446
درس چهارم (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 284
درس سوم: حوار (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 299
درس سوم: صحیح و غلط (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 317
درس سوم: لغات جدید (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 310
درس سوم (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 313
درس دوم: حوار (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 321
درس دوم: صحیح و غلط (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 293
درس دوم: لغات جدید (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 283
درس دوم (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 293
درس اول: حوار (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 325
درس اول: لغات جدید (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 294
درس اول (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 359
درس اول: ترانه (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 342

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد