رسانه هایی با موضوع عربی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس پنجم: حوار (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 546
درس پنجم: صحیح و غلط (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 509
درس پنجم: لغات جدید (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 471
درس پنجم (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 481
درس چهارم: حوار (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 515
درس چهارم: صحیح و غلط (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 486
درس چهارم: لغات جدید (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 622
درس چهارم (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 465
درس سوم: حوار (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 496
درس سوم: صحیح و غلط (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 482
درس سوم: لغات جدید (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 477
درس سوم (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 490
درس دوم: حوار (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 544
درس دوم: صحیح و غلط (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 489
درس دوم: لغات جدید (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 453
درس دوم (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 452
درس اول: حوار (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 537
درس اول: لغات جدید (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 533
درس اول (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 538
درس اول: ترانه (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 528

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد