رسانه هایی با موضوع عربی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
المعجم: د (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 394
المعجم: خ (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 340
المعجم: ح (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 393
المعجم: ج (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 407
المعجم: ث (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 413
المعجم: ت (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 416
المعجم: ب (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 387
المعجم: الف (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 449
درس هشتم: حوار (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 453
درس هشتم: صحیح و غلط (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 451
درس هشتم: لغات جدید (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 427
درس هشتم (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 404
درس هفتم: حوار (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 413
درس هفتم: صحیح و غلط (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 426
درس هفتم: لغات جدید (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 421
درس هفتم (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 418
درس ششم: حوار (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 444
درس ششم: صحیح و غلط (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 407
درس ششم: لغات جدید (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 451
درس ششم (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 426

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد