رسانه هایی با موضوع عربی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
المعجم: د (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 602
المعجم: خ (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 532
المعجم: ح (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 604
المعجم: ج (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 583
المعجم: ث (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 627
المعجم: ت (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 627
المعجم: ب (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 596
المعجم: الف (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 676
درس هشتم: حوار (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 838
درس هشتم: صحیح و غلط (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 664
درس هشتم: لغات جدید (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 692
درس هشتم (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 671
درس هفتم: حوار (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 4,502
درس هفتم: صحیح و غلط (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 698
درس هفتم: لغات جدید (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 646
درس هفتم (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 615
درس ششم: حوار (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 728
درس ششم: صحیح و غلط (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 644
درس ششم: لغات جدید (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 686
درس ششم (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 653

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد