رسانه هایی با موضوع قرآن

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس اول، جلسه دوم، تمرین دوم انیمیشن 568
درس اول، جلسه دوم، تمرین اول انیمیشن 514
درس اول، جلسه دوم، سوره نور، آیه 56 انیمیشن 554
درس اول، جلسه دوم، سوره لقمان، آیه 17 انیمیشن 533
درس اول، جلسه دوم، سوره لقمان، آیه 4 انیمیشن 514
درس اول، جلسه دوم، سوره لقمان، آیه 3 انیمیشن 481
درس اول، جلسه دوم، سوره لقمان، آیه 1و2 انیمیشن 513
درس اول، جلسه اول، سوره قاف، آیه 45 انیمیشن 548
درس اول، جلسه اول، الف بعد از واو آخر انیمیشن 550
درس اول، جلسه اول، الف بعد از واو آخر انیمیشن 510
درس اول، جلسه اول، یاء پایه همزه انیمیشن 490
درس اول، جلسه اول، یاء پایه همزه انیمیشن 594
درس اول، جلسه اول، واو پایه همزه انیمیشن 460
درس اول، جلسه اول، واو پایه همزه انیمیشن 526
درس اول، جلسه اول، یاء بعد از تنوین فتحه انیمیشن 496
درس اول، جلسه اول، یاء بعد از تنوین فتحه انیمیشن 496
درس اول، جلسه اول، یاء زیر الف کوچک انیمیشن 529
درس اول، جلسه اول، سوره بقره، آیه 121 انیمیشن 505
درس اول، جلسه اول، سوره حشر، آیه 21 انیمیشن 492
درس اول، جلسه اول، سوره دخان، آیه 3 انیمیشن 489

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد