رسانه هایی با موضوع ریاضی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
دسته‌بندی و شمارش اعداد انیمیشن 3,277
آموزش نماد کوچکتر و بزرگتر و مساوی انیمیشن 12,346
معرفی اعداد انیمیشن 3,175
اندازه‌گیری انیمیشن 10,577
شمارش انیمیشن 4,444
شمارش انیمیشن 3,358
شمارش انیمیشن 6,584
شمارش انیمیشن 7,405
شمارش انیمیشن 5,363
جهت‌یابی انیمیشن 5,065
جهت‌یابی انیمیشن 3,603
شمارش داده ها انیمیشن 5,465
جهت‌یابی انیمیشن 5,077
جهت‌یابی انیمیشن 3,602
جهت‌یابی انیمیشن 4,032
جهت‌یابی انیمیشن 3,739
سرعت عمل انیمیشن 5,857
جهت‌یابی انیمیشن 5,544
مرتب سازی داده‌ها انیمیشن 3,746
جهت‌یابی انیمیشن 5,052

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد