رسانه هایی با موضوع ریاضی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
مسابقه اعداد گویا انیمیشن 3,130
مربع کامل انیمیشن 2,218
آمار و احتمال (3) انیمیشن 1,416
آمار و احتمال (2) انیمیشن 1,046
آمار و احتمال (1) انیمیشن 1,149
چند ضلعی‌ها (3) انیمیشن 1,579
چند ضلعی‌ها (2) انیمیشن 1,099
چند ضلعی‌ها (1) انیمیشن 1,217
جمع و تفریق اعداد گویا انیمیشن 1,811
جمع و تفریق اعداد صحیح انیمیشن 1,188
اعداد صحیح انیمیشن 1,191
جمع انیمیشن 1,644
عبارات جبری انیمیشن 2,209
دستگاه مختصات انیمیشن 1,174
بردار مختصات انیمیشن 1,101
بردار مختصات انیمیشن 971
عبارت توان‌دار انیمیشن 1,111
محاسبه عبارت توان‌دار انیمیشن 1,125
توان انیمیشن 1,155
عبارت جبری انیمیشن 1,445

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد