رسانه هایی با موضوع ریاضی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
مسابقه اعداد گویا انیمیشن 2,568
مربع کامل انیمیشن 1,706
آمار و احتمال (3) انیمیشن 1,082
آمار و احتمال (2) انیمیشن 810
آمار و احتمال (1) انیمیشن 912
چند ضلعی‌ها (3) انیمیشن 1,230
چند ضلعی‌ها (2) انیمیشن 868
چند ضلعی‌ها (1) انیمیشن 968
جمع و تفریق اعداد گویا انیمیشن 1,240
جمع و تفریق اعداد صحیح انیمیشن 909
اعداد صحیح انیمیشن 932
جمع انیمیشن 1,319
عبارات جبری انیمیشن 1,843
دستگاه مختصات انیمیشن 942
بردار مختصات انیمیشن 878
بردار مختصات انیمیشن 770
عبارت توان‌دار انیمیشن 880
محاسبه عبارت توان‌دار انیمیشن 815
توان انیمیشن 895
عبارت جبری انیمیشن 1,196

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد