رسانه هایی با موضوع ریاضی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
مسابقه اعداد گویا انیمیشن 3,243
مربع کامل انیمیشن 2,259
آمار و احتمال (3) انیمیشن 1,454
آمار و احتمال (2) انیمیشن 1,080
آمار و احتمال (1) انیمیشن 1,180
چند ضلعی‌ها (3) انیمیشن 1,629
چند ضلعی‌ها (2) انیمیشن 1,135
چند ضلعی‌ها (1) انیمیشن 1,249
جمع و تفریق اعداد گویا انیمیشن 1,864
جمع و تفریق اعداد صحیح انیمیشن 1,224
اعداد صحیح انیمیشن 1,233
جمع انیمیشن 1,699
عبارات جبری انیمیشن 2,243
دستگاه مختصات انیمیشن 1,206
بردار مختصات انیمیشن 1,132
بردار مختصات انیمیشن 1,004
عبارت توان‌دار انیمیشن 1,137
محاسبه عبارت توان‌دار انیمیشن 1,151
توان انیمیشن 1,188
عبارت جبری انیمیشن 1,478

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد