رسانه هایی با موضوع ریاضی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
مسابقه اعداد گویا انیمیشن 3,471
مربع کامل انیمیشن 2,383
آمار و احتمال (3) انیمیشن 1,530
آمار و احتمال (2) انیمیشن 1,131
آمار و احتمال (1) انیمیشن 1,245
چند ضلعی‌ها (3) انیمیشن 1,737
چند ضلعی‌ها (2) انیمیشن 1,207
چند ضلعی‌ها (1) انیمیشن 1,335
جمع و تفریق اعداد گویا انیمیشن 1,978
جمع و تفریق اعداد صحیح انیمیشن 1,293
اعداد صحیح انیمیشن 1,314
جمع انیمیشن 1,803
عبارات جبری انیمیشن 2,396
دستگاه مختصات انیمیشن 1,272
بردار مختصات انیمیشن 1,196
بردار مختصات انیمیشن 1,053
عبارت توان‌دار انیمیشن 1,200
محاسبه عبارت توان‌دار انیمیشن 1,203
توان انیمیشن 1,251
عبارت جبری انیمیشن 1,586

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد