رسانه هایی با موضوع ریاضی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
مسابقه اعداد گویا انیمیشن 1,895
مربع کامل انیمیشن 1,231
آمار و احتمال (3) انیمیشن 758
آمار و احتمال (2) انیمیشن 569
آمار و احتمال (1) انیمیشن 642
چند ضلعی‌ها (3) انیمیشن 904
چند ضلعی‌ها (2) انیمیشن 631
چند ضلعی‌ها (1) انیمیشن 724
جمع و تفریق اعداد گویا انیمیشن 767
جمع و تفریق اعداد صحیح انیمیشن 643
اعداد صحیح انیمیشن 648
جمع انیمیشن 1,004
عبارات جبری انیمیشن 1,408
دستگاه مختصات انیمیشن 706
بردار مختصات انیمیشن 640
بردار مختصات انیمیشن 558
عبارت توان‌دار انیمیشن 676
محاسبه عبارت توان‌دار انیمیشن 586
توان انیمیشن 685
عبارت جبری انیمیشن 887

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد