رسانه هایی با موضوع ریاضی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
مسابقه اعداد گویا انیمیشن 2,051
مربع کامل انیمیشن 1,357
آمار و احتمال (3) انیمیشن 873
آمار و احتمال (2) انیمیشن 665
آمار و احتمال (1) انیمیشن 765
چند ضلعی‌ها (3) انیمیشن 996
چند ضلعی‌ها (2) انیمیشن 714
چند ضلعی‌ها (1) انیمیشن 803
جمع و تفریق اعداد گویا انیمیشن 916
جمع و تفریق اعداد صحیح انیمیشن 730
اعداد صحیح انیمیشن 730
جمع انیمیشن 1,093
عبارات جبری انیمیشن 1,507
دستگاه مختصات انیمیشن 799
بردار مختصات انیمیشن 739
بردار مختصات انیمیشن 654
عبارت توان‌دار انیمیشن 748
محاسبه عبارت توان‌دار انیمیشن 670
توان انیمیشن 764
عبارت جبری انیمیشن 986

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد