رسانه هایی با موضوع ریاضی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
مسابقه اعداد گویا انیمیشن 4,062
مربع کامل انیمیشن 2,724
آمار و احتمال (3) انیمیشن 1,744
آمار و احتمال (2) انیمیشن 1,321
آمار و احتمال (1) انیمیشن 1,447
چند ضلعی‌ها (3) انیمیشن 2,069
چند ضلعی‌ها (2) انیمیشن 1,381
چند ضلعی‌ها (1) انیمیشن 1,529
جمع و تفریق اعداد گویا انیمیشن 2,254
جمع و تفریق اعداد صحیح انیمیشن 1,497
اعداد صحیح انیمیشن 1,533
جمع انیمیشن 2,038
عبارات جبری انیمیشن 2,683
دستگاه مختصات انیمیشن 1,468
بردار مختصات انیمیشن 1,412
بردار مختصات انیمیشن 1,221
عبارت توان‌دار انیمیشن 1,500
محاسبه عبارت توان‌دار انیمیشن 1,408
توان انیمیشن 1,457
عبارت جبری انیمیشن 1,786

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد