رسانه هایی با موضوع ریاضی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
مسابقه اعداد گویا انیمیشن 3,074
مربع کامل انیمیشن 2,187
آمار و احتمال (3) انیمیشن 1,390
آمار و احتمال (2) انیمیشن 1,015
آمار و احتمال (1) انیمیشن 1,124
چند ضلعی‌ها (3) انیمیشن 1,546
چند ضلعی‌ها (2) انیمیشن 1,076
چند ضلعی‌ها (1) انیمیشن 1,189
جمع و تفریق اعداد گویا انیمیشن 1,761
جمع و تفریق اعداد صحیح انیمیشن 1,164
اعداد صحیح انیمیشن 1,165
جمع انیمیشن 1,604
عبارات جبری انیمیشن 2,163
دستگاه مختصات انیمیشن 1,144
بردار مختصات انیمیشن 1,071
بردار مختصات انیمیشن 952
عبارت توان‌دار انیمیشن 1,084
محاسبه عبارت توان‌دار انیمیشن 1,086
توان انیمیشن 1,124
عبارت جبری انیمیشن 1,416

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد