رسانه هایی با موضوع ریاضی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
مسابقه اعداد گویا انیمیشن 4,480
مربع کامل انیمیشن 3,090
آمار و احتمال (3) انیمیشن 2,021
آمار و احتمال (2) انیمیشن 1,558
آمار و احتمال (1) انیمیشن 1,702
چند ضلعی‌ها (3) انیمیشن 2,399
چند ضلعی‌ها (2) انیمیشن 1,626
چند ضلعی‌ها (1) انیمیشن 1,841
جمع و تفریق اعداد گویا انیمیشن 2,512
جمع و تفریق اعداد صحیح انیمیشن 1,764
اعداد صحیح انیمیشن 1,818
جمع انیمیشن 2,334
عبارات جبری انیمیشن 3,057
دستگاه مختصات انیمیشن 1,760
بردار مختصات انیمیشن 1,679
بردار مختصات انیمیشن 1,478
عبارت توان‌دار انیمیشن 1,781
محاسبه عبارت توان‌دار انیمیشن 1,650
توان انیمیشن 1,768
عبارت جبری انیمیشن 2,101

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد