رسانه هایی با موضوع ریاضی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
مسابقه اعداد گویا انیمیشن 3,408
مربع کامل انیمیشن 2,334
آمار و احتمال (3) انیمیشن 1,503
آمار و احتمال (2) انیمیشن 1,110
آمار و احتمال (1) انیمیشن 1,224
چند ضلعی‌ها (3) انیمیشن 1,709
چند ضلعی‌ها (2) انیمیشن 1,190
چند ضلعی‌ها (1) انیمیشن 1,315
جمع و تفریق اعداد گویا انیمیشن 1,943
جمع و تفریق اعداد صحیح انیمیشن 1,267
اعداد صحیح انیمیشن 1,283
جمع انیمیشن 1,778
عبارات جبری انیمیشن 2,338
دستگاه مختصات انیمیشن 1,255
بردار مختصات انیمیشن 1,175
بردار مختصات انیمیشن 1,032
عبارت توان‌دار انیمیشن 1,187
محاسبه عبارت توان‌دار انیمیشن 1,186
توان انیمیشن 1,228
عبارت جبری انیمیشن 1,545

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد