رسانه هایی با موضوع ریاضی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
مسابقه اعداد گویا انیمیشن 1,934
مربع کامل انیمیشن 1,260
آمار و احتمال (3) انیمیشن 785
آمار و احتمال (2) انیمیشن 592
آمار و احتمال (1) انیمیشن 681
چند ضلعی‌ها (3) انیمیشن 921
چند ضلعی‌ها (2) انیمیشن 653
چند ضلعی‌ها (1) انیمیشن 744
جمع و تفریق اعداد گویا انیمیشن 807
جمع و تفریق اعداد صحیح انیمیشن 665
اعداد صحیح انیمیشن 663
جمع انیمیشن 1,026
عبارات جبری انیمیشن 1,433
دستگاه مختصات انیمیشن 729
بردار مختصات انیمیشن 671
بردار مختصات انیمیشن 588
عبارت توان‌دار انیمیشن 696
محاسبه عبارت توان‌دار انیمیشن 612
توان انیمیشن 710
عبارت جبری انیمیشن 918

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد