رسانه هایی با موضوع ریاضی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
مسابقه اعداد گویا انیمیشن 4,286
مربع کامل انیمیشن 2,926
آمار و احتمال (3) انیمیشن 1,882
آمار و احتمال (2) انیمیشن 1,425
آمار و احتمال (1) انیمیشن 1,570
چند ضلعی‌ها (3) انیمیشن 2,235
چند ضلعی‌ها (2) انیمیشن 1,485
چند ضلعی‌ها (1) انیمیشن 1,634
جمع و تفریق اعداد گویا انیمیشن 2,370
جمع و تفریق اعداد صحیح انیمیشن 1,620
اعداد صحیح انیمیشن 1,640
جمع انیمیشن 2,161
عبارات جبری انیمیشن 2,835
دستگاه مختصات انیمیشن 1,593
بردار مختصات انیمیشن 1,530
بردار مختصات انیمیشن 1,323
عبارت توان‌دار انیمیشن 1,617
محاسبه عبارت توان‌دار انیمیشن 1,516
توان انیمیشن 1,589
عبارت جبری انیمیشن 1,900

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد