رسانه هایی با موضوع ریاضی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
مسابقه اعداد گویا انیمیشن 1,859
مربع کامل انیمیشن 1,195
آمار و احتمال (3) انیمیشن 732
آمار و احتمال (2) انیمیشن 548
آمار و احتمال (1) انیمیشن 617
چند ضلعی‌ها (3) انیمیشن 877
چند ضلعی‌ها (2) انیمیشن 615
چند ضلعی‌ها (1) انیمیشن 708
جمع و تفریق اعداد گویا انیمیشن 742
جمع و تفریق اعداد صحیح انیمیشن 627
اعداد صحیح انیمیشن 629
جمع انیمیشن 991
عبارات جبری انیمیشن 1,380
دستگاه مختصات انیمیشن 676
بردار مختصات انیمیشن 620
بردار مختصات انیمیشن 541
عبارت توان‌دار انیمیشن 652
محاسبه عبارت توان‌دار انیمیشن 563
توان انیمیشن 660
عبارت جبری انیمیشن 865

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد