رسانه هایی با موضوع ریاضی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
مسابقه اعداد گویا انیمیشن 2,766
مربع کامل انیمیشن 1,903
آمار و احتمال (3) انیمیشن 1,252
آمار و احتمال (2) انیمیشن 910
آمار و احتمال (1) انیمیشن 1,019
چند ضلعی‌ها (3) انیمیشن 1,372
چند ضلعی‌ها (2) انیمیشن 967
چند ضلعی‌ها (1) انیمیشن 1,076
جمع و تفریق اعداد گویا انیمیشن 1,494
جمع و تفریق اعداد صحیح انیمیشن 1,037
اعداد صحیح انیمیشن 1,035
جمع انیمیشن 1,456
عبارات جبری انیمیشن 1,958
دستگاه مختصات انیمیشن 1,034
بردار مختصات انیمیشن 968
بردار مختصات انیمیشن 860
عبارت توان‌دار انیمیشن 973
محاسبه عبارت توان‌دار انیمیشن 930
توان انیمیشن 1,011
عبارت جبری انیمیشن 1,285

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد