رسانه هایی با موضوع ریاضی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
مسابقه اعداد گویا انیمیشن 3,834
مربع کامل انیمیشن 2,594
آمار و احتمال (3) انیمیشن 1,664
آمار و احتمال (2) انیمیشن 1,252
آمار و احتمال (1) انیمیشن 1,377
چند ضلعی‌ها (3) انیمیشن 1,929
چند ضلعی‌ها (2) انیمیشن 1,311
چند ضلعی‌ها (1) انیمیشن 1,456
جمع و تفریق اعداد گویا انیمیشن 2,141
جمع و تفریق اعداد صحیح انیمیشن 1,407
اعداد صحیح انیمیشن 1,454
جمع انیمیشن 1,947
عبارات جبری انیمیشن 2,566
دستگاه مختصات انیمیشن 1,396
بردار مختصات انیمیشن 1,318
بردار مختصات انیمیشن 1,158
عبارت توان‌دار انیمیشن 1,411
محاسبه عبارت توان‌دار انیمیشن 1,346
توان انیمیشن 1,401
عبارت جبری انیمیشن 1,698

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد