رسانه هایی با موضوع ریاضی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
مسابقه اعداد گویا انیمیشن 2,656
مربع کامل انیمیشن 1,803
آمار و احتمال (3) انیمیشن 1,193
آمار و احتمال (2) انیمیشن 873
آمار و احتمال (1) انیمیشن 982
چند ضلعی‌ها (3) انیمیشن 1,314
چند ضلعی‌ها (2) انیمیشن 920
چند ضلعی‌ها (1) انیمیشن 1,030
جمع و تفریق اعداد گویا انیمیشن 1,312
جمع و تفریق اعداد صحیح انیمیشن 968
اعداد صحیح انیمیشن 980
جمع انیمیشن 1,378
عبارات جبری انیمیشن 1,903
دستگاه مختصات انیمیشن 985
بردار مختصات انیمیشن 922
بردار مختصات انیمیشن 807
عبارت توان‌دار انیمیشن 933
محاسبه عبارت توان‌دار انیمیشن 870
توان انیمیشن 953
عبارت جبری انیمیشن 1,239

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد