رسانه هایی با موضوع ریاضی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
مسابقه اعداد گویا انیمیشن 2,989
مربع کامل انیمیشن 2,105
آمار و احتمال (3) انیمیشن 1,341
آمار و احتمال (2) انیمیشن 966
آمار و احتمال (1) انیمیشن 1,071
چند ضلعی‌ها (3) انیمیشن 1,482
چند ضلعی‌ها (2) انیمیشن 1,035
چند ضلعی‌ها (1) انیمیشن 1,143
جمع و تفریق اعداد گویا انیمیشن 1,655
جمع و تفریق اعداد صحیح انیمیشن 1,119
اعداد صحیح انیمیشن 1,116
جمع انیمیشن 1,552
عبارات جبری انیمیشن 2,109
دستگاه مختصات انیمیشن 1,106
بردار مختصات انیمیشن 1,029
بردار مختصات انیمیشن 914
عبارت توان‌دار انیمیشن 1,030
محاسبه عبارت توان‌دار انیمیشن 999
توان انیمیشن 1,075
عبارت جبری انیمیشن 1,371

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد