رسانه هایی با موضوع ریاضی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
مسابقه اعداد گویا انیمیشن 2,682
مربع کامل انیمیشن 1,848
آمار و احتمال (3) انیمیشن 1,217
آمار و احتمال (2) انیمیشن 889
آمار و احتمال (1) انیمیشن 995
چند ضلعی‌ها (3) انیمیشن 1,340
چند ضلعی‌ها (2) انیمیشن 937
چند ضلعی‌ها (1) انیمیشن 1,047
جمع و تفریق اعداد گویا انیمیشن 1,342
جمع و تفریق اعداد صحیح انیمیشن 993
اعداد صحیح انیمیشن 999
جمع انیمیشن 1,403
عبارات جبری انیمیشن 1,922
دستگاه مختصات انیمیشن 1,007
بردار مختصات انیمیشن 935
بردار مختصات انیمیشن 826
عبارت توان‌دار انیمیشن 946
محاسبه عبارت توان‌دار انیمیشن 897
توان انیمیشن 977
عبارت جبری انیمیشن 1,257

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد