رسانه هایی با موضوع ریاضی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
مسابقه اعداد گویا انیمیشن 1,988
مربع کامل انیمیشن 1,299
آمار و احتمال (3) انیمیشن 832
آمار و احتمال (2) انیمیشن 627
آمار و احتمال (1) انیمیشن 725
چند ضلعی‌ها (3) انیمیشن 945
چند ضلعی‌ها (2) انیمیشن 674
چند ضلعی‌ها (1) انیمیشن 765
جمع و تفریق اعداد گویا انیمیشن 863
جمع و تفریق اعداد صحیح انیمیشن 689
اعداد صحیح انیمیشن 685
جمع انیمیشن 1,050
عبارات جبری انیمیشن 1,467
دستگاه مختصات انیمیشن 755
بردار مختصات انیمیشن 693
بردار مختصات انیمیشن 609
عبارت توان‌دار انیمیشن 718
محاسبه عبارت توان‌دار انیمیشن 634
توان انیمیشن 728
عبارت جبری انیمیشن 945

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد