رسانه هایی با موضوع ریاضی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
مسابقه اعداد گویا انیمیشن 3,741
مربع کامل انیمیشن 2,539
آمار و احتمال (3) انیمیشن 1,630
آمار و احتمال (2) انیمیشن 1,206
آمار و احتمال (1) انیمیشن 1,344
چند ضلعی‌ها (3) انیمیشن 1,884
چند ضلعی‌ها (2) انیمیشن 1,279
چند ضلعی‌ها (1) انیمیشن 1,412
جمع و تفریق اعداد گویا انیمیشن 2,079
جمع و تفریق اعداد صحیح انیمیشن 1,375
اعداد صحیح انیمیشن 1,397
جمع انیمیشن 1,899
عبارات جبری انیمیشن 2,509
دستگاه مختصات انیمیشن 1,359
بردار مختصات انیمیشن 1,287
بردار مختصات انیمیشن 1,123
عبارت توان‌دار انیمیشن 1,354
محاسبه عبارت توان‌دار انیمیشن 1,305
توان انیمیشن 1,363
عبارت جبری انیمیشن 1,664

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد