رسانه هایی با موضوع ریاضی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
مسابقه اعداد گویا انیمیشن 4,819
مربع کامل انیمیشن 3,256
آمار و احتمال (3) انیمیشن 2,178
آمار و احتمال (2) انیمیشن 1,699
آمار و احتمال (1) انیمیشن 1,882
چند ضلعی‌ها (3) انیمیشن 2,602
چند ضلعی‌ها (2) انیمیشن 1,814
چند ضلعی‌ها (1) انیمیشن 2,052
جمع و تفریق اعداد گویا انیمیشن 2,737
جمع و تفریق اعداد صحیح انیمیشن 1,948
اعداد صحیح انیمیشن 1,998
جمع انیمیشن 2,498
عبارات جبری انیمیشن 3,383
دستگاه مختصات انیمیشن 1,990
بردار مختصات انیمیشن 1,830
بردار مختصات انیمیشن 1,606
عبارت توان‌دار انیمیشن 1,903
محاسبه عبارت توان‌دار انیمیشن 1,779
توان انیمیشن 1,924
عبارت جبری انیمیشن 2,354

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد