رسانه هایی با موضوع ریاضی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
مسابقه اعداد گویا انیمیشن 4,704
مربع کامل انیمیشن 3,191
آمار و احتمال (3) انیمیشن 2,109
آمار و احتمال (2) انیمیشن 1,640
آمار و احتمال (1) انیمیشن 1,794
چند ضلعی‌ها (3) انیمیشن 2,528
چند ضلعی‌ها (2) انیمیشن 1,738
چند ضلعی‌ها (1) انیمیشن 1,958
جمع و تفریق اعداد گویا انیمیشن 2,647
جمع و تفریق اعداد صحیح انیمیشن 1,874
اعداد صحیح انیمیشن 1,916
جمع انیمیشن 2,422
عبارات جبری انیمیشن 3,302
دستگاه مختصات انیمیشن 1,933
بردار مختصات انیمیشن 1,752
بردار مختصات انیمیشن 1,549
عبارت توان‌دار انیمیشن 1,848
محاسبه عبارت توان‌دار انیمیشن 1,726
توان انیمیشن 1,861
عبارت جبری انیمیشن 2,293

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد