رسانه هایی با موضوع ریاضی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
مسابقه اعداد گویا انیمیشن 2,880
مربع کامل انیمیشن 1,977
آمار و احتمال (3) انیمیشن 1,291
آمار و احتمال (2) انیمیشن 940
آمار و احتمال (1) انیمیشن 1,044
چند ضلعی‌ها (3) انیمیشن 1,423
چند ضلعی‌ها (2) انیمیشن 1,007
چند ضلعی‌ها (1) انیمیشن 1,113
جمع و تفریق اعداد گویا انیمیشن 1,577
جمع و تفریق اعداد صحیح انیمیشن 1,082
اعداد صحیح انیمیشن 1,072
جمع انیمیشن 1,504
عبارات جبری انیمیشن 2,036
دستگاه مختصات انیمیشن 1,065
بردار مختصات انیمیشن 992
بردار مختصات انیمیشن 883
عبارت توان‌دار انیمیشن 988
محاسبه عبارت توان‌دار انیمیشن 950
توان انیمیشن 1,033
عبارت جبری انیمیشن 1,336

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد