رسانه هایی با موضوع ریاضی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
مسابقه اعداد گویا انیمیشن 3,991
مربع کامل انیمیشن 2,667
آمار و احتمال (3) انیمیشن 1,719
آمار و احتمال (2) انیمیشن 1,291
آمار و احتمال (1) انیمیشن 1,423
چند ضلعی‌ها (3) انیمیشن 1,996
چند ضلعی‌ها (2) انیمیشن 1,356
چند ضلعی‌ها (1) انیمیشن 1,497
جمع و تفریق اعداد گویا انیمیشن 2,213
جمع و تفریق اعداد صحیح انیمیشن 1,468
اعداد صحیح انیمیشن 1,506
جمع انیمیشن 1,998
عبارات جبری انیمیشن 2,620
دستگاه مختصات انیمیشن 1,442
بردار مختصات انیمیشن 1,369
بردار مختصات انیمیشن 1,191
عبارت توان‌دار انیمیشن 1,466
محاسبه عبارت توان‌دار انیمیشن 1,372
توان انیمیشن 1,433
عبارت جبری انیمیشن 1,738

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد