رسانه هایی با موضوع ریاضی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
مسابقه اعداد گویا انیمیشن 3,024
مربع کامل انیمیشن 2,146
آمار و احتمال (3) انیمیشن 1,359
آمار و احتمال (2) انیمیشن 987
آمار و احتمال (1) انیمیشن 1,095
چند ضلعی‌ها (3) انیمیشن 1,512
چند ضلعی‌ها (2) انیمیشن 1,053
چند ضلعی‌ها (1) انیمیشن 1,166
جمع و تفریق اعداد گویا انیمیشن 1,709
جمع و تفریق اعداد صحیح انیمیشن 1,139
اعداد صحیح انیمیشن 1,133
جمع انیمیشن 1,572
عبارات جبری انیمیشن 2,135
دستگاه مختصات انیمیشن 1,121
بردار مختصات انیمیشن 1,042
بردار مختصات انیمیشن 929
عبارت توان‌دار انیمیشن 1,047
محاسبه عبارت توان‌دار انیمیشن 1,043
توان انیمیشن 1,091
عبارت جبری انیمیشن 1,381

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد