رسانه هایی با موضوع ریاضی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
مسابقه اعداد گویا انیمیشن 4,151
مربع کامل انیمیشن 2,818
آمار و احتمال (3) انیمیشن 1,788
آمار و احتمال (2) انیمیشن 1,354
آمار و احتمال (1) انیمیشن 1,486
چند ضلعی‌ها (3) انیمیشن 2,116
چند ضلعی‌ها (2) انیمیشن 1,417
چند ضلعی‌ها (1) انیمیشن 1,559
جمع و تفریق اعداد گویا انیمیشن 2,293
جمع و تفریق اعداد صحیح انیمیشن 1,538
اعداد صحیح انیمیشن 1,563
جمع انیمیشن 2,072
عبارات جبری انیمیشن 2,735
دستگاه مختصات انیمیشن 1,505
بردار مختصات انیمیشن 1,449
بردار مختصات انیمیشن 1,255
عبارت توان‌دار انیمیشن 1,538
محاسبه عبارت توان‌دار انیمیشن 1,438
توان انیمیشن 1,510
عبارت جبری انیمیشن 1,824

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد