رسانه هایی با موضوع ریاضی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
مسابقه اعداد گویا انیمیشن 5,005
مربع کامل انیمیشن 3,410
آمار و احتمال (3) انیمیشن 2,314
آمار و احتمال (2) انیمیشن 1,826
آمار و احتمال (1) انیمیشن 2,030
چند ضلعی‌ها (3) انیمیشن 2,795
چند ضلعی‌ها (2) انیمیشن 1,931
چند ضلعی‌ها (1) انیمیشن 2,185
جمع و تفریق اعداد گویا انیمیشن 2,930
جمع و تفریق اعداد صحیح انیمیشن 2,105
اعداد صحیح انیمیشن 2,147
جمع انیمیشن 2,683
عبارات جبری انیمیشن 3,576
دستگاه مختصات انیمیشن 2,098
بردار مختصات انیمیشن 1,982
بردار مختصات انیمیشن 1,729
عبارت توان‌دار انیمیشن 2,014
محاسبه عبارت توان‌دار انیمیشن 1,892
توان انیمیشن 2,046
عبارت جبری انیمیشن 2,496

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد