رسانه هایی با موضوع ریاضی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
مسابقه اعداد گویا انیمیشن 4,906
مربع کامل انیمیشن 3,323
آمار و احتمال (3) انیمیشن 2,238
آمار و احتمال (2) انیمیشن 1,757
آمار و احتمال (1) انیمیشن 1,974
چند ضلعی‌ها (3) انیمیشن 2,719
چند ضلعی‌ها (2) انیمیشن 1,874
چند ضلعی‌ها (1) انیمیشن 2,124
جمع و تفریق اعداد گویا انیمیشن 2,839
جمع و تفریق اعداد صحیح انیمیشن 2,025
اعداد صحیح انیمیشن 2,077
جمع انیمیشن 2,597
عبارات جبری انیمیشن 3,454
دستگاه مختصات انیمیشن 2,047
بردار مختصات انیمیشن 1,907
بردار مختصات انیمیشن 1,674
عبارت توان‌دار انیمیشن 1,957
محاسبه عبارت توان‌دار انیمیشن 1,838
توان انیمیشن 1,986
عبارت جبری انیمیشن 2,430

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد