رسانه هایی با موضوع ریاضی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
مسابقه اعداد گویا انیمیشن 2,368
مربع کامل انیمیشن 1,572
آمار و احتمال (3) انیمیشن 987
آمار و احتمال (2) انیمیشن 746
آمار و احتمال (1) انیمیشن 855
چند ضلعی‌ها (3) انیمیشن 1,107
چند ضلعی‌ها (2) انیمیشن 804
چند ضلعی‌ها (1) انیمیشن 897
جمع و تفریق اعداد گویا انیمیشن 1,143
جمع و تفریق اعداد صحیح انیمیشن 835
اعداد صحیح انیمیشن 840
جمع انیمیشن 1,229
عبارات جبری انیمیشن 1,672
دستگاه مختصات انیمیشن 875
بردار مختصات انیمیشن 805
بردار مختصات انیمیشن 723
عبارت توان‌دار انیمیشن 824
محاسبه عبارت توان‌دار انیمیشن 754
توان انیمیشن 839
عبارت جبری انیمیشن 1,081

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد