رسانه هایی با موضوع ریاضی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
مسابقه اعداد گویا انیمیشن 2,619
مربع کامل انیمیشن 1,754
آمار و احتمال (3) انیمیشن 1,152
آمار و احتمال (2) انیمیشن 845
آمار و احتمال (1) انیمیشن 948
چند ضلعی‌ها (3) انیمیشن 1,286
چند ضلعی‌ها (2) انیمیشن 898
چند ضلعی‌ها (1) انیمیشن 1,004
جمع و تفریق اعداد گویا انیمیشن 1,280
جمع و تفریق اعداد صحیح انیمیشن 946
اعداد صحیح انیمیشن 962
جمع انیمیشن 1,350
عبارات جبری انیمیشن 1,876
دستگاه مختصات انیمیشن 968
بردار مختصات انیمیشن 903
بردار مختصات انیمیشن 792
عبارت توان‌دار انیمیشن 920
محاسبه عبارت توان‌دار انیمیشن 850
توان انیمیشن 933
عبارت جبری انیمیشن 1,222

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد