رسانه هایی با موضوع ریاضی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
مسابقه اعداد گویا انیمیشن 2,136
مربع کامل انیمیشن 1,437
آمار و احتمال (3) انیمیشن 916
آمار و احتمال (2) انیمیشن 698
آمار و احتمال (1) انیمیشن 799
چند ضلعی‌ها (3) انیمیشن 1,040
چند ضلعی‌ها (2) انیمیشن 754
چند ضلعی‌ها (1) انیمیشن 835
جمع و تفریق اعداد گویا انیمیشن 970
جمع و تفریق اعداد صحیح انیمیشن 767
اعداد صحیح انیمیشن 770
جمع انیمیشن 1,133
عبارات جبری انیمیشن 1,560
دستگاه مختصات انیمیشن 830
بردار مختصات انیمیشن 766
بردار مختصات انیمیشن 690
عبارت توان‌دار انیمیشن 780
محاسبه عبارت توان‌دار انیمیشن 707
توان انیمیشن 796
عبارت جبری انیمیشن 1,020

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد