رسانه هایی با موضوع ریاضی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
مسابقه اعداد گویا انیمیشن 3,649
مربع کامل انیمیشن 2,489
آمار و احتمال (3) انیمیشن 1,580
آمار و احتمال (2) انیمیشن 1,170
آمار و احتمال (1) انیمیشن 1,297
چند ضلعی‌ها (3) انیمیشن 1,826
چند ضلعی‌ها (2) انیمیشن 1,246
چند ضلعی‌ها (1) انیمیشن 1,381
جمع و تفریق اعداد گویا انیمیشن 2,036
جمع و تفریق اعداد صحیح انیمیشن 1,337
اعداد صحیح انیمیشن 1,366
جمع انیمیشن 1,854
عبارات جبری انیمیشن 2,460
دستگاه مختصات انیمیشن 1,321
بردار مختصات انیمیشن 1,246
بردار مختصات انیمیشن 1,097
عبارت توان‌دار انیمیشن 1,292
محاسبه عبارت توان‌دار انیمیشن 1,273
توان انیمیشن 1,325
عبارت جبری انیمیشن 1,633

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد