رسانه هایی با موضوع ریاضی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
مسابقه اعداد گویا انیمیشن 1,786
مربع کامل انیمیشن 1,125
آمار و احتمال (3) انیمیشن 689
آمار و احتمال (2) انیمیشن 510
آمار و احتمال (1) انیمیشن 576
چند ضلعی‌ها (3) انیمیشن 823
چند ضلعی‌ها (2) انیمیشن 578
چند ضلعی‌ها (1) انیمیشن 661
جمع و تفریق اعداد گویا انیمیشن 684
جمع و تفریق اعداد صحیح انیمیشن 592
اعداد صحیح انیمیشن 592
جمع انیمیشن 960
عبارات جبری انیمیشن 1,335
دستگاه مختصات انیمیشن 635
بردار مختصات انیمیشن 588
بردار مختصات انیمیشن 516
عبارت توان‌دار انیمیشن 601
محاسبه عبارت توان‌دار انیمیشن 526
توان انیمیشن 615
عبارت جبری انیمیشن 826

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد