رسانه هایی با موضوع ریاضی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
مساحت (4) انیمیشن 1,836
مساحت (3) انیمیشن 1,821
مساحت (2) انیمیشن 2,247
مساحت (1) انیمیشن 2,273
محیط اشکال هندسی انیمیشن 1,805
مفهوم محیط (3) انیمیشن 1,857
مفهوم محیط (2) انیمیشن 1,726
مفهوم محیط (1) انیمیشن 1,827
اندازه پاره خط و خط خمیده (2) انیمیشن 1,590
اندازه پاره خط و خط خمیده (1) انیمیشن 1,460
ضرب اعداد یک رقمی در چند رقمی (3) انیمیشن 1,751
ضرب اعداد یک رقمی در چند رقمی (2) انیمیشن 1,407
ضرب اعداد یک رقمی در چند رقمی (1) انیمیشن 1,596
مفهوم چند برابری (4) انیمیشن 1,318
مفهوم چند برابری (3) انیمیشن 1,462
مفهوم چند برابری (2) انیمیشن 1,306
مفهوم چند برابری (1) انیمیشن 1,284
ضرب اعداد یک رقمی (5) انیمیشن 1,531
ضرب اعداد یک رقمی (4) انیمیشن 1,363
ضرب اعداد یک رقمی (3) انیمیشن 1,367

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد