رسانه هایی با موضوع ریاضی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
مساحت (4) انیمیشن 816
مساحت (3) انیمیشن 774
مساحت (2) انیمیشن 950
مساحت (1) انیمیشن 935
محیط اشکال هندسی انیمیشن 781
مفهوم محیط (3) انیمیشن 774
مفهوم محیط (2) انیمیشن 776
مفهوم محیط (1) انیمیشن 795
اندازه پاره خط و خط خمیده (2) انیمیشن 675
اندازه پاره خط و خط خمیده (1) انیمیشن 650
ضرب اعداد یک رقمی در چند رقمی (3) انیمیشن 732
ضرب اعداد یک رقمی در چند رقمی (2) انیمیشن 631
ضرب اعداد یک رقمی در چند رقمی (1) انیمیشن 652
مفهوم چند برابری (4) انیمیشن 549
مفهوم چند برابری (3) انیمیشن 557
مفهوم چند برابری (2) انیمیشن 585
مفهوم چند برابری (1) انیمیشن 537
ضرب اعداد یک رقمی (5) انیمیشن 600
ضرب اعداد یک رقمی (4) انیمیشن 533
ضرب اعداد یک رقمی (3) انیمیشن 564

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد