رسانه هایی با موضوع ریاضی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
مساحت (4) انیمیشن 1,772
مساحت (3) انیمیشن 1,763
مساحت (2) انیمیشن 2,165
مساحت (1) انیمیشن 2,163
محیط اشکال هندسی انیمیشن 1,733
مفهوم محیط (3) انیمیشن 1,808
مفهوم محیط (2) انیمیشن 1,670
مفهوم محیط (1) انیمیشن 1,774
اندازه پاره خط و خط خمیده (2) انیمیشن 1,552
اندازه پاره خط و خط خمیده (1) انیمیشن 1,419
ضرب اعداد یک رقمی در چند رقمی (3) انیمیشن 1,683
ضرب اعداد یک رقمی در چند رقمی (2) انیمیشن 1,353
ضرب اعداد یک رقمی در چند رقمی (1) انیمیشن 1,537
مفهوم چند برابری (4) انیمیشن 1,272
مفهوم چند برابری (3) انیمیشن 1,390
مفهوم چند برابری (2) انیمیشن 1,252
مفهوم چند برابری (1) انیمیشن 1,238
ضرب اعداد یک رقمی (5) انیمیشن 1,481
ضرب اعداد یک رقمی (4) انیمیشن 1,315
ضرب اعداد یک رقمی (3) انیمیشن 1,312

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد