رسانه هایی با موضوع ریاضی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
تقسیم و بخش‌پذیری (7) انیمیشن 1,015
تقسیم و بخش‌پذیری (6) انیمیشن 829
تقسیم و بخش‌پذیری (5) انیمیشن 885
تقسیم و بخش‌پذیری (4) انیمیشن 860
تقسیم و بخش‌پذیری (3) انیمیشن 772
تقسیم و بخش‌پذیری (2) انیمیشن 826
تقسیم و بخش‌پذیری (1) انیمیشن 844
ضرب تقریبی (2) انیمیشن 891
ضرب تقریبی (1) انیمیشن 875
ضرب عددهای دو رقمی در دو رقمی (2) انیمیشن 909
ضرب عددهای دو رقمی در دو رقمی (1) انیمیشن 846
ضرب عددهای یک رقمی در دو رقمی (7) انیمیشن 796
ضرب عددهای یک رقمی در دو رقمی (6) انیمیشن 725
ضرب عددهای یک رقمی در دو رقمی (5) انیمیشن 735
ضرب عددهای یک رقمی در دو رقمی (4) انیمیشن 729
ضرب عددهای یک رقمی در دو رقمی (3) انیمیشن 872
ضرب عددهای یک رقمی در دو رقمی (2) انیمیشن 717
ضرب عددهای یک رقمی در دو رقمی (1) انیمیشن 714
مساحت (6) انیمیشن 1,763
مساحت (5) انیمیشن 1,422

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد