رسانه هایی با موضوع ریاضی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
تقسیم و بخش‌پذیری (7) انیمیشن 1,301
تقسیم و بخش‌پذیری (6) انیمیشن 1,281
تقسیم و بخش‌پذیری (5) انیمیشن 1,141
تقسیم و بخش‌پذیری (4) انیمیشن 1,146
تقسیم و بخش‌پذیری (3) انیمیشن 1,116
تقسیم و بخش‌پذیری (2) انیمیشن 1,157
تقسیم و بخش‌پذیری (1) انیمیشن 1,133
ضرب تقریبی (2) انیمیشن 1,292
ضرب تقریبی (1) انیمیشن 1,211
ضرب عددهای دو رقمی در دو رقمی (2) انیمیشن 1,363
ضرب عددهای دو رقمی در دو رقمی (1) انیمیشن 1,158
ضرب عددهای یک رقمی در دو رقمی (7) انیمیشن 1,121
ضرب عددهای یک رقمی در دو رقمی (6) انیمیشن 1,027
ضرب عددهای یک رقمی در دو رقمی (5) انیمیشن 1,149
ضرب عددهای یک رقمی در دو رقمی (4) انیمیشن 1,034
ضرب عددهای یک رقمی در دو رقمی (3) انیمیشن 1,368
ضرب عددهای یک رقمی در دو رقمی (2) انیمیشن 1,145
ضرب عددهای یک رقمی در دو رقمی (1) انیمیشن 1,061
مساحت (6) انیمیشن 2,331
مساحت (5) انیمیشن 1,792

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد