رسانه هایی با موضوع ریاضی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
تقسیم و بخش‌پذیری (7) انیمیشن 1,262
تقسیم و بخش‌پذیری (6) انیمیشن 1,223
تقسیم و بخش‌پذیری (5) انیمیشن 1,096
تقسیم و بخش‌پذیری (4) انیمیشن 1,101
تقسیم و بخش‌پذیری (3) انیمیشن 1,057
تقسیم و بخش‌پذیری (2) انیمیشن 1,111
تقسیم و بخش‌پذیری (1) انیمیشن 1,088
ضرب تقریبی (2) انیمیشن 1,223
ضرب تقریبی (1) انیمیشن 1,157
ضرب عددهای دو رقمی در دو رقمی (2) انیمیشن 1,320
ضرب عددهای دو رقمی در دو رقمی (1) انیمیشن 1,108
ضرب عددهای یک رقمی در دو رقمی (7) انیمیشن 1,074
ضرب عددهای یک رقمی در دو رقمی (6) انیمیشن 980
ضرب عددهای یک رقمی در دو رقمی (5) انیمیشن 1,101
ضرب عددهای یک رقمی در دو رقمی (4) انیمیشن 985
ضرب عددهای یک رقمی در دو رقمی (3) انیمیشن 1,306
ضرب عددهای یک رقمی در دو رقمی (2) انیمیشن 1,088
ضرب عددهای یک رقمی در دو رقمی (1) انیمیشن 979
مساحت (6) انیمیشن 2,276
مساحت (5) انیمیشن 1,713

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد