رسانه هایی با موضوع ریاضی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
شناسایی اعداد انیمیشن 7,520
اعداد دو رقمی انیمیشن 9,960
جدول یکی و ده تایی انیمیشن 14,876
جمع دو رقمی انیمیشن 7,597
آموزش اعداد انیمیشن 6,475
نمادهای ریاضی انیمیشن 7,378
محور اعداد انیمیشن 4,050
محور اعداد انیمیشن 3,836
شناسایی اعداد انیمیشن 3,787
مفهوم ده تایی انیمیشن 3,966
ابزار جمع انیمیشن 4,495
ابزار جمع انیمیشن 4,230
مفهوم جمع انیمیشن 3,735
محور اعداد انیمیشن 3,526
شمارش افزایشی انیمیشن 3,884
دسته بندی و جدول ارزش مکانی انیمیشن 4,407
دسته‌های ده‌تایی و یکی انیمیشن 5,817
دسته‌بندی داده‌ها انیمیشن 4,346
نمادهای ریاضی انیمیشن 4,655
نمادهای ریاضی انیمیشن 4,290

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد