الکترونیک

تولید واکنش های شیمیایی به وسیله جریان الکتریکی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
24 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
 -  - 

مقایسه جریان الکتریکی با جریان آب

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
33 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
 -  - 

ساختار جریان الکتریکی DC

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
33 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
 -  - 

مقایسه جریان مستقیم و متناوب

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
57 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
 -  - 

انرژی خورشیدی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
83 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
 -  - 

انرژی بادی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
57 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
 -  - 

انرژی آبی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
273 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
 -  - 

مفهوم هدایت پذیری الکتریکی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
35 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
 -  - 

روش های تولید الکتریسته

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
77 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
 -  - 

جریان برق چگونه تولید می شود؟

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
398 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
 -  - 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد