الکترونیک

تحلیل یک مدار سری

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
6 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
 -  - 

مقسم ولتاژ

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
30 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
 -  - 

معادل اتصال سری مقاومت ها

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
107 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
 -  - 

مشخصات مدارات سری

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
17 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
 -  - 

رابطه بین جربان و مقاومت در مدارات

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
26 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
 -  - 

پیاده سازی مدارات به صورت سری

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
25 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
 -  - 

استراتژی حل مسئله در مدرات سری

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
22 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
 -  - 

اتصال سری در مدار های الکتریکی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
11 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
 -  - 

مفهوم نموداری قانون اهم

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
41 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
 -  - 

چرخه قانون اهم

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
77 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
 -  - 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد