الکتروتکنیک

الکترولیز

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
71 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

بیان مفاهیم قانون اهم

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
73 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تحلیل بار ذخیره شده در خازن‌ها در اتصال سری

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
70 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تحلیل بار ذخیره شده در خازن‌ها در اتصال موازی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
70 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تحلیل مدار موازی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
174 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تحلیل یک مدار ترکیبی (3)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
93 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تعیین اندازه مقاومت از روی رنگ

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
68 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تعیین قطب آهن‌ربا

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
61 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

توان در مدارهای الکتریکی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
74 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

توجیه مفهوم افت جریان با اتصال سری مقاومت‌ها

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
81 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد