الکتروتکنیک

حرکت حلقه حامل جریان در میدان مغناطیسی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
69 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

حرکت الکترون در میدان مغناطیسی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
67 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جریان مغناطیسی القا شده در هسته غیرخطی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
69 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جریان مغناطیسی القا شده در هسته خطی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
73 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تغییر جهت گردش موتور شنت

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
149 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تغییر جهت گردش موتور سری

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
148 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تشریح اصل اساسی ایجاد گشتاور در موتور جریان مستقیم

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
72 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ترمز دینامیکی موتور شنت

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
151 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

پل واتسون

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
74 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

پروسه کموتاسیون

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
129 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد