انگلیسی هشتم (دوره اول متوسطه)

colors

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
17,545 کیلو بایت

cloths

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
13,140 کیلو بایت

photo Dictionary

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
7,873 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس هفتم

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
3,998 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس ششم

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
6,023 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس پنجم

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
5,555 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس چهارم

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
4,635 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس سوم

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
7,105 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس دوم

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
5,340 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس اول

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
8,010 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد