انگلیسی هشتم (دوره اول متوسطه)

درس سوم (question 5)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
77 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس سوم (question 4)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
66 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس سوم (question 3)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
33 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس سوم (question 2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
33 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس سوم (question 1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
23 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس سوم (lesson 3)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
1,688 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس سوم (my abilities)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
2,978 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس دوم (question 9)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
1,769 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس دوم (question 8)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
24 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس دوم (question 7)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
50 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد