انگلیسی هشتم (دوره اول متوسطه)

درس هفتم (my hobbies)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
2,168 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس ششم (question 10)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
10,785 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس ششم (question 9)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
46 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس ششم (question 8)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
31 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس ششم (question 7)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
32 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس ششم (question 6)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
107 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس ششم (question 5)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
2,323 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس ششم (question 4)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
420 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس ششم (question 3)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
527 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس ششم (question 2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
27 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد