انگلیسی هشتم (دوره اول متوسطه)

درس پنجم (question 2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
29 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس پنجم (question 1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
46 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس پنجم (lesson 5)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
1,586 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس پنجم (my city)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
2,386 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس چهارم (question 9)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
5,265 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس چهارم (question 8)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
35 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس چهارم (question 7)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
60 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس چهارم (question 6)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
30 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس چهارم (question 5)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
610 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس چهارم (question 4)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
34 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد