انگلیسی هشتم (دوره اول متوسطه)

درس چهارم (question 3)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
70 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس چهارم (question 2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
70 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس چهارم (question 1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
85 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس چهارم (lesson)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
916 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس چهارم (my health)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
2,263 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس سوم (question 10)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
7,071 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس سوم (question 9)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
40 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس سوم (question 8)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
33 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس سوم (question 7)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
26 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس سوم (question 6)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
2,151 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد