انگلیسی هشتم (دوره اول متوسطه)

درس اول (question 8)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
4,211 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس اول (question 7)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
32 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس اول (question 6)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
2,651 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس اول (question 5)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
116 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس اول (question 4)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
454 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس اول (question 3)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
63 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس اول (question 2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
376 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس اول (question 1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
374 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس اول (lesson 1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
1,078 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس اول (my nationality)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
2,908 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد