انگلیسی هشتم (دوره اول متوسطه)

درس دوم (question 6)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
50 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس دوم (question 5)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
41 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس دوم (question 4)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
33 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس دوم (question 3)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
80 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس دوم (question 2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
24 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس دوم (question 1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
69 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس دوم (lesson 2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
1,250 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس دوم (my week)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
2,651 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس اول (question 10)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
1,085 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس اول (question 9)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
456 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد