علوم چهارم ابتدایی

رسانا و نارسانا

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
14,981 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مدار الکتریسیته

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
8,409 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

چگونگی ذخیره کردن انرژی

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
8,694 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تبدیل انرژی

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
12,456 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مواد برای حرکت به انرژینیاز دارند

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
12,384 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شکل‌های انرژی

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
14,083 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

انرژی تغییر مواد

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
12,623 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

انرژی انجام کارها

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
9,506 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تشکیل سنگ‌های رسوبی

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
16,521 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تشکیل سنگ‌های آذرین

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
22,066 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد