فیزیک 2

نیروهای وارده بر هواپیما در آسمان

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
127 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جابجایی، مسافت و موقعیت

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
63 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جریان الکتریکی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
96 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جریان همرفتی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
105 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

فنر

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
92 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

چگالی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
201 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

فنر

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
88 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

نمودارهای حرکتی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
67 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

سطح شیبدار

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
119 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ماشین آتوود

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
128 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد