سال پنجم ابتدایی

نمونه فداکاری

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
403 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

نزد محمد‌بن زکریای رازی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
542 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

یادداشت روزانه

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
511 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

لقمان ادب از که آموخت

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
459 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

فاسد شدن گوشت در هوای آزاد

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
447 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

کمک رایانه

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
476 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

داستان فتح

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
469 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

فاطمه بنت محمد

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
322 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ضامن آهو

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
433 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شهرت حافظ

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
447 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد