سال پنجم ابتدایی

تکمیل جملات 4

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
546 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تکمیل جملات 3

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
549 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تکمیل جملات 2

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
548 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تکمیل جملات 1

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
305 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ارتباط کلمات

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
321 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

معنی کلمات 3

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
298 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

معنی کلمات 2

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
333 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

معنی کلمات 1

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
335 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

کلمات هم‌معنی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
854 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

معادل کلمات فارسی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
320 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد