سال ششم ابتدایی

مساحت دایره

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
77 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مرتب کردن اعداد اعشاری (2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
165 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مرتب کردن اعداد اعشاری (1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
314 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مراحل تقسیم اعشاری

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
154 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

یافتن زوج اعداد از روی دستگاه مختصات

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
856 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

نمایش مختصات نقاط اشکال هندسی در دستگاه مختصات

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
2,995 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

نمایش جمع و تفریق اعداد صحیح با استفاده از محور

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
2,976 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

خواندن اعداد صحیح از روی محور

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
1,589 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

اختلاف ساعت

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
1,216 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

محاسبه مساحت اشکال هندسی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
202 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد