ریاضی

مساحت مثلث

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
505 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

انواع ذوزنقه

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
330 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تبدیل چهار ضلعی‌ها به یکدیگر

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
214 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

محیط و مساحت اشکال هندسی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
426 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

خطوط موازی و عمودی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
928 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تقسیم برعددهای دو رقمی (3)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
224 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تقسیم برعددهای دو رقمی (2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
224 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تقسیم برعددهای دو رقمی (1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
2,205 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تقسیم بر عددهای یک رقمی (2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
211 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تقسیم بر عددهای یک رقمی (1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
1,346 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد