ریاضی

اعداد صحیح

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
229 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جمع

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
81 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

عبارات جبری

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
216 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

دستگاه مختصات

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
767 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

بردار مختصات

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
941 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

بردار مختصات

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
642 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

عبارت توان‌دار

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
522 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

محاسبه عبارت توان‌دار

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
528 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

توان

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
409 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

عبارت جبری

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
499 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد