ریاضی

ضرب اعداد یک رقمی در چند رقمی (3)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
641 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ضرب اعداد یک رقمی در چند رقمی (2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
400 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ضرب اعداد یک رقمی در چند رقمی (1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
440 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مفهوم چند برابری (4)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
935 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مفهوم چند برابری (3)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
895 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مفهوم چند برابری (2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
900 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مفهوم چند برابری (1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
853 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ضرب اعداد یک رقمی (5)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
229 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ضرب اعداد یک رقمی (4)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
257 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ضرب اعداد یک رقمی (3)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
628 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد