رسانه هایی با موضوع شیمی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
غلظت انیمیشن 4,412
عوامل موثر بر سرعت واکنش انیمیشن 5,424
واکنش منیزیم با اکسیژن خالص انیمیشن 4,395
واکنش منیزیم با اکسیژن انیمیشن 9,694
شناساگر انیمیشن 5,482
واکنش اسید و باز انیمیشن 7,691
ساختار ترکیبات آلی انیمیشن 5,550
جدول تناوبی انیمیشن 13,145
انواع اوربیتال انیمیشن 7,631
طیف نشری خطی هیدروژن انیمیشن 11,780
واکنش تجزیه انیمیشن 4,984
الکترولیت و غیر الکترولیت انیمیشن 7,055
واکنش سدیم با آب انیمیشن 7,286
واکنش فسفر سفید با اکسیژن انیمیشن 5,039
شناساگر انیمیشن 4,605
کشش سطحی انیمیشن 7,858
ساختار ترکیبات آلی انیمیشن 8,420
آزمایش رادرفورد انیمیشن 11,094
شیمی پیش دانشگاهی پیوند 4,826
شیمی3 پیوند 9,059

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد