رسانه هایی با موضوع شیمی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
غلظت انیمیشن 4,323
عوامل موثر بر سرعت واکنش انیمیشن 5,286
واکنش منیزیم با اکسیژن خالص انیمیشن 4,196
واکنش منیزیم با اکسیژن انیمیشن 9,535
شناساگر انیمیشن 5,352
واکنش اسید و باز انیمیشن 7,613
ساختار ترکیبات آلی انیمیشن 5,471
جدول تناوبی انیمیشن 12,957
انواع اوربیتال انیمیشن 7,558
طیف نشری خطی هیدروژن انیمیشن 11,694
واکنش تجزیه انیمیشن 4,903
الکترولیت و غیر الکترولیت انیمیشن 6,989
واکنش سدیم با آب انیمیشن 7,112
واکنش فسفر سفید با اکسیژن انیمیشن 4,810
شناساگر انیمیشن 4,546
کشش سطحی انیمیشن 7,762
ساختار ترکیبات آلی انیمیشن 8,324
آزمایش رادرفورد انیمیشن 10,996
شیمی پیش دانشگاهی پیوند 4,758
شیمی3 پیوند 8,947

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد