رسانه هایی با موضوع شیمی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
قانون اول ترمودینامیک انیمیشن 1,300
واکنش پروپان و اکسیژن (انجام کار) انیمیشن 1,099
مبادله گرمای سامانه بسته با محیط انیمیشن 1,119
نمودار تغییر در انرژی در یک سامانه انیمیشن 1,154
مفهوم سامانه باز و سامانه بسته انیمیشن 1,208
مفهوم ظرفیت گرمایی انیمیشن 1,200
اثر گرما بر روی حرکت سازنده یک ماده انیمیشن 1,144
تاثیر دما بر روی انحلال مواد انیمیشن 1,146
انحلال‌پذیری در آب انیمیشن 1,128
درصد جرمی و حجمی انیمیشن 1,565
آنتالپی انحلال انیمیشن 1,181
انحلال صابون در آب انیمیشن 1,110
پیش‌بینی انحلال‌پذیری انیمیشن 1,036
نقطه جوش انیمیشن 1,119
فرآیند انحلال گرماگیر آمونیوم نیترات انیمیشن 1,115
انحلال نمک طعام در آب انیمیشن 1,260
انحلال اتانول در آب انیمیشن 1,618
فاز چیست؟ انیمیشن 1,207
اثر افزودن نمک به یخ بر روی نقطه انجماد یخ انیمیشن 1,170
رسانایی الکتریکی محلول‌ها در آب انیمیشن 1,589

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد