رسانه هایی با موضوع شیمی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
قانون اول ترمودینامیک انیمیشن 1,244
واکنش پروپان و اکسیژن (انجام کار) انیمیشن 1,031
مبادله گرمای سامانه بسته با محیط انیمیشن 1,042
نمودار تغییر در انرژی در یک سامانه انیمیشن 1,081
مفهوم سامانه باز و سامانه بسته انیمیشن 1,143
مفهوم ظرفیت گرمایی انیمیشن 1,131
اثر گرما بر روی حرکت سازنده یک ماده انیمیشن 1,071
تاثیر دما بر روی انحلال مواد انیمیشن 1,058
انحلال‌پذیری در آب انیمیشن 1,064
درصد جرمی و حجمی انیمیشن 1,489
آنتالپی انحلال انیمیشن 1,097
انحلال صابون در آب انیمیشن 1,043
پیش‌بینی انحلال‌پذیری انیمیشن 974
نقطه جوش انیمیشن 1,057
فرآیند انحلال گرماگیر آمونیوم نیترات انیمیشن 1,046
انحلال نمک طعام در آب انیمیشن 1,197
انحلال اتانول در آب انیمیشن 1,541
فاز چیست؟ انیمیشن 1,145
اثر افزودن نمک به یخ بر روی نقطه انجماد یخ انیمیشن 1,106
رسانایی الکتریکی محلول‌ها در آب انیمیشن 1,524

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد