رسانه هایی با موضوع شیمی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
خالص کردن مخلوط‌ها انیمیشن 1,583
افزایش نقطه جوش آب در اثر افزودن شکر به آب انیمیشن 1,727
الکترولیک و غیر الکترولیک انیمیشن 1,569
کاهش فشار بخار انیمیشن 1,299
رقیق کردن سولفوریک اسید غلیظ انیمیشن 1,373
مولالیته انیمیشن 1,515
محلول فراسیر شده انیمیشن 1,430
اثر دما بر انحلال‌‌پذیری گازها انیمیشن 1,342
اثر دما بر حل شدن مواد انیمیشن 1,285
انحلال ید و KMNO4 در آب و CCL4 انیمیشن 1,130
حل شدن آب و نمک در یکدیگر انیمیشن 1,404
تغییرات بی‌نظمی در فرایند انحلال انیمیشن 1,101
تغییرات انرژی در فرایند انحلال انیمیشن 1,172
محلول آبی انیمیشن 1,125
مخلوط همگن و نا‌همگن انیمیشن 2,272
واکنش کیسه هوای اتومبیل‌ها انیمیشن 1,277
تهیه محلول با غلظت معین با استفاده از حل کردن جرم مشخصی از ماده انیمیشن 1,089
تهیه محلولی با غلضت معین به روش رقیق کردن انیمیشن 1,098
آشنایی با ساختار الکل‌ها انیمیشن 1,793
شناسایی یون نقره انیمیشن 1,378

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد