رسانه هایی با موضوع شیمی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
خالص کردن مخلوط‌ها انیمیشن 1,509
افزایش نقطه جوش آب در اثر افزودن شکر به آب انیمیشن 1,626
الکترولیک و غیر الکترولیک انیمیشن 1,496
کاهش فشار بخار انیمیشن 1,233
رقیق کردن سولفوریک اسید غلیظ انیمیشن 1,297
مولالیته انیمیشن 1,351
محلول فراسیر شده انیمیشن 1,331
اثر دما بر انحلال‌‌پذیری گازها انیمیشن 1,270
اثر دما بر حل شدن مواد انیمیشن 1,215
انحلال ید و KMNO4 در آب و CCL4 انیمیشن 1,066
حل شدن آب و نمک در یکدیگر انیمیشن 1,345
تغییرات بی‌نظمی در فرایند انحلال انیمیشن 1,034
تغییرات انرژی در فرایند انحلال انیمیشن 1,092
محلول آبی انیمیشن 1,059
مخلوط همگن و نا‌همگن انیمیشن 2,202
واکنش کیسه هوای اتومبیل‌ها انیمیشن 1,204
تهیه محلول با غلظت معین با استفاده از حل کردن جرم مشخصی از ماده انیمیشن 1,008
تهیه محلولی با غلضت معین به روش رقیق کردن انیمیشن 1,037
آشنایی با ساختار الکل‌ها انیمیشن 1,721
شناسایی یون نقره انیمیشن 1,298

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد