رسانه هایی با موضوع شیمی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
شناسایی یون آهن انیمیشن 1,325
شناسایی یون +pb 2 (سرب) انیمیشن 1,413
واکنش جا‌به‌جایی دو‌گانه (نقره نیترات و سدیم کلرید) انیمیشن 1,270
شناسایی فلزات قلیایی و قلیایی خاکی انیمیشن 1,258
واکنش جا‌‌به‌‌جایی یگانه آلومینیوم و محلول مس (II) سولفات انیمیشن 2,510
واکنش تجزیه (آمونیوم دی کرومات) انیمیشن 1,274
واکنش تجزیه هیدروژن کربنات مس در اثر گرما انیمیشن 1,234
واکنش تجزیه (کربنات کلسیم) انیمیشن 1,683
واکنش تجزیه (گرما دادن جیوه II اکسید) انیمیشن 1,532
واکنش پلیمر شدن (بسپارش) تولید پلی اتیلن انیمیشن 1,599
واکنش سنتز یا ترکیب (آمونیاک و اسید هیدروکلریک) انیمیشن 1,241
واکنش سوختن (نوار منیزیم) انیمیشن 1,312
واکنش تجزیه لایه اوزون انیمیشن 1,438
آزمایش کنید (حل شدن آمونیوم نیترات در آب) انیمیشن 3,066
آزمایش کنید (مشاهده گرمای آزاد شده بر اثر حل شدن کلسیم کلرید بی آب در آب) انیمیشن 2,784
افزایش بی‌نظمی گاز نئون با افزایش حجم محفظه انیمیشن 969
آنتالپی استاندارد تشکیل انیمیشن 1,110
گرماسنج بمبی انیمیشن 1,995
آنتالپی ذوب یخ انیمیشن 1,221
واکنش سوختن متان انیمیشن 1,191

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد