تازه ترین ارسال ها

کار با پرونده و پوشه (منوی فارسی) فیلم 1,354 بازدید
کار با پرونده و پوشه (منوی انگلیسی) فیلم 960 بازدید
کار با نماد و پنجره (منوی فارسی) فیلم 1,081 بازدید
کار با نماد و پنجره (منوی انگلیسی) فیلم 1,006 بازدید
آموزش فارسی کردن رایانه فیلم 1,051 بازدید
رایانه و لوازم آن فیلم 1,190 بازدید
آموزش ارگونومی فیلم 1,488 بازدید
نیایش: ای خدا فایل صوتی 2,800 بازدید
روان‌خوانی: بینوایان فایل صوتی 1,811 بازدید
درس هجدهم: عظمت نگاه فایل صوتی 4,378 بازدید
گنج حکمت: مزار شاعر فایل صوتی 5,250 بازدید
درس هفدهم: سپیده دم فایل صوتی 10,032 بازدید
روان‌خوانی: طراران فایل صوتی 8,912 بازدید
درس شانزدهم: خیر و شر فایل صوتی 1,974 بازدید
گنج حکمت: کوزه فایل صوتی 1,527 بازدید
درس چهاردهم: طوطی و بقال فایل صوتی 26,667 بازدید
شعرخوانی: دلیر مردان ایران زمین فایل صوتی 96,037 بازدید
درس سیزدهم: گردآفرید فایل صوتی 50,791 بازدید
گنج حکمت: جاه و چاه فایل صوتی 5,114 بازدید
درس دوازدهم: رستم و اشکبوس فایل صوتی 75,131 بازدید
روان‌خوانی: شیر زنان ایران فایل صوتی 9,463 بازدید
درس یازدهم: خاک آزادگان فایل صوتی 17,162 بازدید
گنج حکمت: یک گام فراتر فایل صوتی 9,658 بازدید
درس دهم: دریادلان صف‌شکن فایل صوتی 9,313 بازدید
شعرخوانی: باز این چه شورش است فایل صوتی 6,880 بازدید
درس نهم: غرش شیران فایل صوتی 3,637 بازدید
گنج حکمت: دیوار عدالت فایل صوتی 6,613 بازدید
درس هشتم: در سایه‌سار نخل ولایت فایل صوتی 1,973 بازدید
شعرخوانی: بوی گل و ریحان فایل صوتی 62,856 بازدید
درس هفتم: جمال و کمال فایل صوتی 6,580 بازدید
گنج حکمت: حقه راز فایل صوتی 12,736 بازدید
درس ششم: مهر و وفا فایل صوتی 29,024 بازدید
روان‌خوانی: پیرمرد چشم ما بود فایل صوتی 8,981 بازدید
درس پنجم: کلاس نقاشی فایل صوتی 1,861 بازدید
گنج حکمت: گرگ و سگ فایل صوتی 5,939 بازدید
درس سوم: سفر به بصره فایل صوتی 3,811 بازدید
روان‌خوانی: خسرو فایل صوتی 7,600 بازدید
درس دوم: از آموختن ننگ مدار فایل صوتی 7,122 بازدید
گنج حکمت: خلاصه دانش فایل صوتی 7,744 بازدید
درس اول: چشمه و سنگ فایل صوتی 2,927 بازدید

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد