تازه ترین ارسال ها

کار با پرونده و پوشه (منوی فارسی) فیلم 831 بازدید
کار با پرونده و پوشه (منوی انگلیسی) فیلم 654 بازدید
کار با نماد و پنجره (منوی فارسی) فیلم 654 بازدید
کار با نماد و پنجره (منوی انگلیسی) فیلم 680 بازدید
آموزش فارسی کردن رایانه فیلم 713 بازدید
رایانه و لوازم آن فیلم 847 بازدید
آموزش ارگونومی فیلم 1,052 بازدید
نیایش: ای خدا فایل صوتی 2,338 بازدید
روان‌خوانی: بینوایان فایل صوتی 1,318 بازدید
درس هجدهم: عظمت نگاه فایل صوتی 2,689 بازدید
گنج حکمت: مزار شاعر فایل صوتی 3,290 بازدید
درس هفدهم: سپیده دم فایل صوتی 7,709 بازدید
روان‌خوانی: طراران فایل صوتی 5,025 بازدید
درس شانزدهم: خیر و شر فایل صوتی 1,510 بازدید
گنج حکمت: کوزه فایل صوتی 1,114 بازدید
درس چهاردهم: طوطی و بقال فایل صوتی 14,674 بازدید
شعرخوانی: دلیر مردان ایران زمین فایل صوتی 53,922 بازدید
درس سیزدهم: گردآفرید فایل صوتی 29,751 بازدید
گنج حکمت: جاه و چاه فایل صوتی 3,770 بازدید
درس دوازدهم: رستم و اشکبوس فایل صوتی 47,937 بازدید
روان‌خوانی: شیر زنان ایران فایل صوتی 5,954 بازدید
درس یازدهم: خاک آزادگان فایل صوتی 11,302 بازدید
گنج حکمت: یک گام فراتر فایل صوتی 7,528 بازدید
درس دهم: دریادلان صف‌شکن فایل صوتی 6,094 بازدید
شعرخوانی: باز این چه شورش است فایل صوتی 6,188 بازدید
درس نهم: غرش شیران فایل صوتی 3,194 بازدید
گنج حکمت: دیوار عدالت فایل صوتی 5,565 بازدید
درس هشتم: در سایه‌سار نخل ولایت فایل صوتی 1,258 بازدید
شعرخوانی: بوی گل و ریحان فایل صوتی 34,033 بازدید
درس هفتم: جمال و کمال فایل صوتی 4,600 بازدید
گنج حکمت: حقه راز فایل صوتی 10,906 بازدید
درس ششم: مهر و وفا فایل صوتی 18,782 بازدید
روان‌خوانی: پیرمرد چشم ما بود فایل صوتی 6,570 بازدید
درس پنجم: کلاس نقاشی فایل صوتی 1,355 بازدید
گنج حکمت: گرگ و سگ فایل صوتی 4,900 بازدید
درس سوم: سفر به بصره فایل صوتی 2,716 بازدید
روان‌خوانی: خسرو فایل صوتی 6,113 بازدید
درس دوم: از آموختن ننگ مدار فایل صوتی 5,134 بازدید
گنج حکمت: خلاصه دانش فایل صوتی 6,458 بازدید
درس اول: چشمه و سنگ فایل صوتی 2,359 بازدید

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد