تازه ترین ارسال ها

المعجم: ی (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 2,086 بازدید
المعجم: ه (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 1,224 بازدید
المعجم: و (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 1,176 بازدید
المعجم: ن (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 1,063 بازدید
المعجم: م (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 1,120 بازدید
المعجم: ل (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 384 بازدید
المعجم: ک (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 409 بازدید
المعجم: ق (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 425 بازدید
المعجم: ف (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 381 بازدید
المعجم: غ (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 369 بازدید
المعجم: ع (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 368 بازدید
المعجم: ظ (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 373 بازدید
المعجم: ط (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 351 بازدید
المعجم: ض (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 337 بازدید
المعجم: ص (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 337 بازدید
المعجم: ش (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 316 بازدید
المعجم: س (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 332 بازدید
المعجم: ز (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 331 بازدید
المعجم: ر (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 347 بازدید
المعجم: ذ (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 378 بازدید
المعجم: د (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 238 بازدید
المعجم: خ (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 197 بازدید
المعجم: ح (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 220 بازدید
المعجم: ج (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 226 بازدید
المعجم: ث (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 211 بازدید
المعجم: ت (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 193 بازدید
المعجم: ب (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 196 بازدید
المعجم: الف (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 238 بازدید
درس هشتم: حوار (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 239 بازدید
درس هشتم: صحیح و غلط (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 200 بازدید
درس هشتم: لغات جدید (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 218 بازدید
درس هشتم (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 201 بازدید
درس هفتم: حوار (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 205 بازدید
درس هفتم: صحیح و غلط (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 203 بازدید
درس هفتم: لغات جدید (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 204 بازدید
درس هفتم (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 213 بازدید
درس ششم: حوار (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 238 بازدید
درس ششم: صحیح و غلط (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 214 بازدید
درس ششم: لغات جدید (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 246 بازدید
درس ششم (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 278 بازدید

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد