تازه ترین ارسال ها

المعجم: ی (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 4,416 بازدید
المعجم: ه (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 2,530 بازدید
المعجم: و (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 2,411 بازدید
المعجم: ن (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 2,283 بازدید
المعجم: م (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 2,333 بازدید
المعجم: ل (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 981 بازدید
المعجم: ک (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 927 بازدید
المعجم: ق (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 996 بازدید
المعجم: ف (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 866 بازدید
المعجم: غ (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 904 بازدید
المعجم: ع (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 860 بازدید
المعجم: ظ (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 879 بازدید
المعجم: ط (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 901 بازدید
المعجم: ض (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 823 بازدید
المعجم: ص (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 775 بازدید
المعجم: ش (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 762 بازدید
المعجم: س (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 816 بازدید
المعجم: ز (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 835 بازدید
المعجم: ر (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 954 بازدید
المعجم: ذ (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 903 بازدید
المعجم: د (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 585 بازدید
المعجم: خ (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 518 بازدید
المعجم: ح (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 583 بازدید
المعجم: ج (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 575 بازدید
المعجم: ث (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 612 بازدید
المعجم: ت (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 614 بازدید
المعجم: ب (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 576 بازدید
المعجم: الف (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 661 بازدید
درس هشتم: حوار (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 826 بازدید
درس هشتم: صحیح و غلط (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 649 بازدید
درس هشتم: لغات جدید (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 632 بازدید
درس هشتم (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 653 بازدید
درس هفتم: حوار (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 619 بازدید
درس هفتم: صحیح و غلط (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 639 بازدید
درس هفتم: لغات جدید (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 632 بازدید
درس هفتم (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 600 بازدید
درس ششم: حوار (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 691 بازدید
درس ششم: صحیح و غلط (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 624 بازدید
درس ششم: لغات جدید (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 673 بازدید
درس ششم (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 638 بازدید

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد