تازه ترین ارسال ها

المعجم: ی (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 4,650 بازدید
المعجم: ه (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 2,656 بازدید
المعجم: و (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 2,556 بازدید
المعجم: ن (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 2,427 بازدید
المعجم: م (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 2,564 بازدید
المعجم: ل (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 1,081 بازدید
المعجم: ک (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 1,084 بازدید
المعجم: ق (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 1,095 بازدید
المعجم: ف (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 961 بازدید
المعجم: غ (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 1,015 بازدید
المعجم: ع (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 958 بازدید
المعجم: ظ (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 975 بازدید
المعجم: ط (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 976 بازدید
المعجم: ض (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 914 بازدید
المعجم: ص (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 851 بازدید
المعجم: ش (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 869 بازدید
المعجم: س (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 891 بازدید
المعجم: ز (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 911 بازدید
المعجم: ر (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 1,060 بازدید
المعجم: ذ (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 1,010 بازدید
المعجم: د (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 649 بازدید
المعجم: خ (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 574 بازدید
المعجم: ح (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 653 بازدید
المعجم: ج (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 621 بازدید
المعجم: ث (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 681 بازدید
المعجم: ت (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 678 بازدید
المعجم: ب (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 646 بازدید
المعجم: الف (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 748 بازدید
درس هشتم: حوار (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 887 بازدید
درس هشتم: صحیح و غلط (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 709 بازدید
درس هشتم: لغات جدید (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 798 بازدید
درس هشتم (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 725 بازدید
درس هفتم: حوار (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 4,553 بازدید
درس هفتم: صحیح و غلط (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 762 بازدید
درس هفتم: لغات جدید (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 700 بازدید
درس هفتم (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 660 بازدید
درس ششم: حوار (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 817 بازدید
درس ششم: صحیح و غلط (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 689 بازدید
درس ششم: لغات جدید (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 734 بازدید
درس ششم (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 700 بازدید

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد