تازه ترین ارسال ها

المعجم: ی (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 4,890 بازدید
المعجم: ه (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 2,746 بازدید
المعجم: و (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 2,704 بازدید
المعجم: ن (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 2,565 بازدید
المعجم: م (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 2,709 بازدید
المعجم: ل (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 1,197 بازدید
المعجم: ک (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 1,191 بازدید
المعجم: ق (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 1,196 بازدید
المعجم: ف (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 1,033 بازدید
المعجم: غ (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 1,082 بازدید
المعجم: ع (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 1,013 بازدید
المعجم: ظ (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 1,054 بازدید
المعجم: ط (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 1,028 بازدید
المعجم: ض (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 994 بازدید
المعجم: ص (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 894 بازدید
المعجم: ش (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 973 بازدید
المعجم: س (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 941 بازدید
المعجم: ز (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 967 بازدید
المعجم: ر (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 1,154 بازدید
المعجم: ذ (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 1,130 بازدید
المعجم: د (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 692 بازدید
المعجم: خ (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 623 بازدید
المعجم: ح (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 700 بازدید
المعجم: ج (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 664 بازدید
المعجم: ث (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 720 بازدید
المعجم: ت (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 720 بازدید
المعجم: ب (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 680 بازدید
المعجم: الف (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 822 بازدید
درس هشتم: حوار (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 934 بازدید
درس هشتم: صحیح و غلط (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 756 بازدید
درس هشتم: لغات جدید (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 837 بازدید
درس هشتم (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 768 بازدید
درس هفتم: حوار (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 4,597 بازدید
درس هفتم: صحیح و غلط (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 803 بازدید
درس هفتم: لغات جدید (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 746 بازدید
درس هفتم (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 690 بازدید
درس ششم: حوار (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 884 بازدید
درس ششم: صحیح و غلط (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 735 بازدید
درس ششم: لغات جدید (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 774 بازدید
درس ششم (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 740 بازدید

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد