تازه ترین ارسال ها

المعجم: ی (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 696 بازدید
المعجم: ه (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 444 بازدید
المعجم: و (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 433 بازدید
المعجم: ن (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 403 بازدید
المعجم: م (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 403 بازدید
المعجم: ل (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 116 بازدید
المعجم: ک (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 115 بازدید
المعجم: ق (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 134 بازدید
المعجم: ف (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 108 بازدید
المعجم: غ (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 114 بازدید
المعجم: ع (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 115 بازدید
المعجم: ظ (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 103 بازدید
المعجم: ط (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 103 بازدید
المعجم: ض (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 107 بازدید
المعجم: ص (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 107 بازدید
المعجم: ش (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 104 بازدید
المعجم: س (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 106 بازدید
المعجم: ز (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 101 بازدید
المعجم: ر (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 105 بازدید
المعجم: ذ (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 119 بازدید
المعجم: د (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 81 بازدید
المعجم: خ (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 49 بازدید
المعجم: ح (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 58 بازدید
المعجم: ج (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 64 بازدید
المعجم: ث (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 47 بازدید
المعجم: ت (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 45 بازدید
المعجم: ب (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 50 بازدید
المعجم: الف (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 54 بازدید
درس هشتم: حوار (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 63 بازدید
درس هشتم: صحیح و غلط (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 55 بازدید
درس هشتم: لغات جدید (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 59 بازدید
درس هشتم (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 54 بازدید
درس هفتم: حوار (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 58 بازدید
درس هفتم: صحیح و غلط (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 55 بازدید
درس هفتم: لغات جدید (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 65 بازدید
درس هفتم (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 52 بازدید
درس ششم: حوار (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 70 بازدید
درس ششم: صحیح و غلط (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 67 بازدید
درس ششم: لغات جدید (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 79 بازدید
درس ششم (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 106 بازدید

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد