تازه ترین ارسال ها

المعجم: ی (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 3,298 بازدید
المعجم: ه (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 1,828 بازدید
المعجم: و (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 1,749 بازدید
المعجم: ن (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 1,631 بازدید
المعجم: م (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 1,668 بازدید
المعجم: ل (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 649 بازدید
المعجم: ک (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 590 بازدید
المعجم: ق (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 678 بازدید
المعجم: ف (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 554 بازدید
المعجم: غ (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 550 بازدید
المعجم: ع (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 550 بازدید
المعجم: ظ (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 554 بازدید
المعجم: ط (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 506 بازدید
المعجم: ض (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 510 بازدید
المعجم: ص (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 497 بازدید
المعجم: ش (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 470 بازدید
المعجم: س (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 524 بازدید
المعجم: ز (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 553 بازدید
المعجم: ر (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 550 بازدید
المعجم: ذ (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 584 بازدید
المعجم: د (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 363 بازدید
المعجم: خ (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 312 بازدید
المعجم: ح (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 365 بازدید
المعجم: ج (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 384 بازدید
المعجم: ث (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 383 بازدید
المعجم: ت (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 385 بازدید
المعجم: ب (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 348 بازدید
المعجم: الف (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 409 بازدید
درس هشتم: حوار (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 422 بازدید
درس هشتم: صحیح و غلط (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 414 بازدید
درس هشتم: لغات جدید (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 400 بازدید
درس هشتم (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 369 بازدید
درس هفتم: حوار (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 381 بازدید
درس هفتم: صحیح و غلط (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 388 بازدید
درس هفتم: لغات جدید (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 380 بازدید
درس هفتم (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 386 بازدید
درس ششم: حوار (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 416 بازدید
درس ششم: صحیح و غلط (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 373 بازدید
درس ششم: لغات جدید (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 427 بازدید
درس ششم (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 389 بازدید

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد