تازه ترین ارسال ها

المعجم: ی (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 2,251 بازدید
المعجم: ه (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 1,327 بازدید
المعجم: و (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 1,277 بازدید
المعجم: ن (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 1,158 بازدید
المعجم: م (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 1,208 بازدید
المعجم: ل (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 417 بازدید
المعجم: ک (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 435 بازدید
المعجم: ق (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 455 بازدید
المعجم: ف (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 405 بازدید
المعجم: غ (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 399 بازدید
المعجم: ع (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 397 بازدید
المعجم: ظ (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 396 بازدید
المعجم: ط (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 379 بازدید
المعجم: ض (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 363 بازدید
المعجم: ص (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 366 بازدید
المعجم: ش (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 344 بازدید
المعجم: س (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 363 بازدید
المعجم: ز (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 365 بازدید
المعجم: ر (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 379 بازدید
المعجم: ذ (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 410 بازدید
المعجم: د (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 262 بازدید
المعجم: خ (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 212 بازدید
المعجم: ح (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 233 بازدید
المعجم: ج (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 244 بازدید
المعجم: ث (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 236 بازدید
المعجم: ت (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 216 بازدید
المعجم: ب (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 217 بازدید
المعجم: الف (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 266 بازدید
درس هشتم: حوار (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 260 بازدید
درس هشتم: صحیح و غلط (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 221 بازدید
درس هشتم: لغات جدید (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 240 بازدید
درس هشتم (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 219 بازدید
درس هفتم: حوار (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 230 بازدید
درس هفتم: صحیح و غلط (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 224 بازدید
درس هفتم: لغات جدید (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 224 بازدید
درس هفتم (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 234 بازدید
درس ششم: حوار (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 259 بازدید
درس ششم: صحیح و غلط (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 234 بازدید
درس ششم: لغات جدید (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 267 بازدید
درس ششم (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 295 بازدید

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد