تازه ترین ارسال ها

المعجم: ی (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 1,314 بازدید
المعجم: ه (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 878 بازدید
المعجم: و (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 840 بازدید
المعجم: ن (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 753 بازدید
المعجم: م (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 803 بازدید
المعجم: ل (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 224 بازدید
المعجم: ک (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 245 بازدید
المعجم: ق (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 263 بازدید
المعجم: ف (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 211 بازدید
المعجم: غ (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 213 بازدید
المعجم: ع (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 240 بازدید
المعجم: ظ (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 235 بازدید
المعجم: ط (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 220 بازدید
المعجم: ض (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 217 بازدید
المعجم: ص (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 207 بازدید
المعجم: ش (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 186 بازدید
المعجم: س (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 203 بازدید
المعجم: ز (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 202 بازدید
المعجم: ر (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 212 بازدید
المعجم: ذ (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 222 بازدید
المعجم: د (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 145 بازدید
المعجم: خ (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 115 بازدید
المعجم: ح (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 126 بازدید
المعجم: ج (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 135 بازدید
المعجم: ث (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 114 بازدید
المعجم: ت (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 112 بازدید
المعجم: ب (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 115 بازدید
المعجم: الف (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 121 بازدید
درس هشتم: حوار (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 139 بازدید
درس هشتم: صحیح و غلط (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 115 بازدید
درس هشتم: لغات جدید (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 124 بازدید
درس هشتم (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 115 بازدید
درس هفتم: حوار (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 123 بازدید
درس هفتم: صحیح و غلط (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 114 بازدید
درس هفتم: لغات جدید (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 124 بازدید
درس هفتم (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 115 بازدید
درس ششم: حوار (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 149 بازدید
درس ششم: صحیح و غلط (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 132 بازدید
درس ششم: لغات جدید (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 152 بازدید
درس ششم (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 185 بازدید

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد