تازه ترین ارسال ها

المعجم: ی (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 2,817 بازدید
المعجم: ه (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 1,588 بازدید
المعجم: و (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 1,517 بازدید
المعجم: ن (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 1,405 بازدید
المعجم: م (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 1,467 بازدید
المعجم: ل (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 558 بازدید
المعجم: ک (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 532 بازدید
المعجم: ق (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 575 بازدید
المعجم: ف (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 489 بازدید
المعجم: غ (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 479 بازدید
المعجم: ع (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 471 بازدید
المعجم: ظ (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 476 بازدید
المعجم: ط (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 447 بازدید
المعجم: ض (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 419 بازدید
المعجم: ص (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 434 بازدید
المعجم: ش (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 411 بازدید
المعجم: س (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 439 بازدید
المعجم: ز (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 478 بازدید
المعجم: ر (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 460 بازدید
المعجم: ذ (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 511 بازدید
المعجم: د (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 321 بازدید
المعجم: خ (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 258 بازدید
المعجم: ح (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 284 بازدید
المعجم: ج (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 301 بازدید
المعجم: ث (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 292 بازدید
المعجم: ت (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 289 بازدید
المعجم: ب (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 275 بازدید
المعجم: الف (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 331 بازدید
درس هشتم: حوار (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 317 بازدید
درس هشتم: صحیح و غلط (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 323 بازدید
درس هشتم: لغات جدید (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 296 بازدید
درس هشتم (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 299 بازدید
درس هفتم: حوار (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 286 بازدید
درس هفتم: صحیح و غلط (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 281 بازدید
درس هفتم: لغات جدید (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 308 بازدید
درس هفتم (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 288 بازدید
درس ششم: حوار (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 310 بازدید
درس ششم: صحیح و غلط (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 287 بازدید
درس ششم: لغات جدید (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 319 بازدید
درس ششم (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 342 بازدید

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد