تازه ترین ارسال ها

المعجم: ی (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 3,480 بازدید
المعجم: ه (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 1,892 بازدید
المعجم: و (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 1,814 بازدید
المعجم: ن (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 1,693 بازدید
المعجم: م (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 1,738 بازدید
المعجم: ل (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 688 بازدید
المعجم: ک (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 627 بازدید
المعجم: ق (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 702 بازدید
المعجم: ف (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 580 بازدید
المعجم: غ (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 577 بازدید
المعجم: ع (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 576 بازدید
المعجم: ظ (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 577 بازدید
المعجم: ط (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 530 بازدید
المعجم: ض (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 540 بازدید
المعجم: ص (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 517 بازدید
المعجم: ش (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 492 بازدید
المعجم: س (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 550 بازدید
المعجم: ز (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 579 بازدید
المعجم: ر (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 576 بازدید
المعجم: ذ (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 620 بازدید
المعجم: د (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 379 بازدید
المعجم: خ (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 328 بازدید
المعجم: ح (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 381 بازدید
المعجم: ج (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 397 بازدید
المعجم: ث (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 401 بازدید
المعجم: ت (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 400 بازدید
المعجم: ب (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 373 بازدید
المعجم: الف (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 433 بازدید
درس هشتم: حوار (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 438 بازدید
درس هشتم: صحیح و غلط (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 435 بازدید
درس هشتم: لغات جدید (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 414 بازدید
درس هشتم (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 387 بازدید
درس هفتم: حوار (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 402 بازدید
درس هفتم: صحیح و غلط (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 409 بازدید
درس هفتم: لغات جدید (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 402 بازدید
درس هفتم (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 403 بازدید
درس ششم: حوار (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 434 بازدید
درس ششم: صحیح و غلط (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 390 بازدید
درس ششم: لغات جدید (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 441 بازدید
درس ششم (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 411 بازدید

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد