تازه ترین ارسال ها

المعجم: ی (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 5,243 بازدید
المعجم: ه (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 2,932 بازدید
المعجم: و (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 2,862 بازدید
المعجم: ن (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 2,754 بازدید
المعجم: م (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 2,909 بازدید
المعجم: ل (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 1,308 بازدید
المعجم: ک (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 1,294 بازدید
المعجم: ق (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 1,325 بازدید
المعجم: ف (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 1,134 بازدید
المعجم: غ (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 1,172 بازدید
المعجم: ع (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 1,090 بازدید
المعجم: ظ (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 1,145 بازدید
المعجم: ط (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 1,115 بازدید
المعجم: ض (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 1,071 بازدید
المعجم: ص (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 986 بازدید
المعجم: ش (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 1,067 بازدید
المعجم: س (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 1,033 بازدید
المعجم: ز (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 1,058 بازدید
المعجم: ر (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 1,263 بازدید
المعجم: ذ (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 1,238 بازدید
المعجم: د (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 762 بازدید
المعجم: خ (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 703 بازدید
المعجم: ح (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 785 بازدید
المعجم: ج (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 738 بازدید
المعجم: ث (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 808 بازدید
المعجم: ت (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 787 بازدید
المعجم: ب (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 732 بازدید
المعجم: الف (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 901 بازدید
درس هشتم: حوار (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 1,011 بازدید
درس هشتم: صحیح و غلط (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 830 بازدید
درس هشتم: لغات جدید (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 922 بازدید
درس هشتم (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 850 بازدید
درس هفتم: حوار (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 4,673 بازدید
درس هفتم: صحیح و غلط (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 886 بازدید
درس هفتم: لغات جدید (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 825 بازدید
درس هفتم (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 754 بازدید
درس ششم: حوار (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 992 بازدید
درس ششم: صحیح و غلط (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 821 بازدید
درس ششم: لغات جدید (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 863 بازدید
درس ششم (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 808 بازدید

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد