تازه ترین ارسال ها

المعجم: ی (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 1,082 بازدید
المعجم: ه (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 741 بازدید
المعجم: و (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 721 بازدید
المعجم: ن (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 652 بازدید
المعجم: م (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 679 بازدید
المعجم: ل (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 182 بازدید
المعجم: ک (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 202 بازدید
المعجم: ق (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 212 بازدید
المعجم: ف (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 171 بازدید
المعجم: غ (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 175 بازدید
المعجم: ع (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 199 بازدید
المعجم: ظ (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 188 بازدید
المعجم: ط (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 183 بازدید
المعجم: ض (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 164 بازدید
المعجم: ص (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 158 بازدید
المعجم: ش (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 152 بازدید
المعجم: س (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 164 بازدید
المعجم: ز (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 160 بازدید
المعجم: ر (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 166 بازدید
المعجم: ذ (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 177 بازدید
المعجم: د (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 117 بازدید
المعجم: خ (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 86 بازدید
المعجم: ح (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 99 بازدید
المعجم: ج (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 104 بازدید
المعجم: ث (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 87 بازدید
المعجم: ت (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 82 بازدید
المعجم: ب (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 89 بازدید
المعجم: الف (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 91 بازدید
درس هشتم: حوار (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 111 بازدید
درس هشتم: صحیح و غلط (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 93 بازدید
درس هشتم: لغات جدید (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 95 بازدید
درس هشتم (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 93 بازدید
درس هفتم: حوار (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 95 بازدید
درس هفتم: صحیح و غلط (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 89 بازدید
درس هفتم: لغات جدید (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 101 بازدید
درس هفتم (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 91 بازدید
درس ششم: حوار (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 119 بازدید
درس ششم: صحیح و غلط (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 101 بازدید
درس ششم: لغات جدید (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 120 بازدید
درس ششم (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 147 بازدید

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد