تازه ترین ارسال ها

نکات مهم ایمنی در ساخت و ساز فیلم 438 بازدید
نکات مهم ایمنی در زلزله فیلم 429 بازدید
سوختگی (3) فیلم 325 بازدید
سوختگی (2) فیلم 313 بازدید
سوختگی (1) فیلم 306 بازدید
شوک فیلم 84 بازدید
زخم‌ها و خونریزی‌ها فیلم 95 بازدید
حمل مصدوم (4) فیلم 86 بازدید
حمل مصدوم (3) فیلم 75 بازدید
حمل مصدوم (2) فیلم 72 بازدید
حمل مصدوم (1) فیلم 87 بازدید
احیای قلبی ریوی (cpr) (3) فیلم 96 بازدید
احیای قلبی ریوی (cpr) (2) فیلم 87 بازدید
احیای قلبی ریوی (cpr) (1) فیلم 83 بازدید
آسیب‌های استخوانی و مفاصل فیلم 93 بازدید
تنظیم سناریو مانور زلزله در مدارس (2) فیلم 86 بازدید
تنظیم سناریو مانور زلزله در مدارس (1) فیلم 88 بازدید
آمادگی سازه‌ای و غیرسازه‌ای قبل از مانور مدارس(2) فیلم 86 بازدید
آمادگی سازه‌ای و غیرسازه‌ای قبل از مانور مدارس(1) فیلم 75 بازدید
ارزیابی، جستجو و نجات (4) فیلم 77 بازدید
ارزیابی، جستجو و نجات (3) فیلم 49 بازدید
ارزیابی، جستجو و نجات (2) فیلم 47 بازدید
ارزیابی، جستجو و نجات (1) فیلم 54 بازدید
کنترل محیطی و اطفاء حریق فیلم 51 بازدید
اسکان (2) فیلم 47 بازدید
اسکان (1) فیلم 43 بازدید
درمانگاه اضطراری فیلم 48 بازدید
ارکان اصلی در مدیریت مانور مدارس(2) فیلم 35 بازدید
ارکان اصلی در مدیریت مانور مدارس(1) فیلم 42 بازدید
معرفی پدافند غیرعامل (زلزله) فیلم 62 بازدید
تحرک و جابجایی فیلم 42 بازدید
اختفاء فیلم 43 بازدید
ماکت فریبنده فیلم 46 بازدید
وقوع زلزله فیلم 45 بازدید
فریب فیلم 46 بازدید
موانع فیلم 44 بازدید
مکان‌یابی فیلم 49 بازدید
خاموشی فیلم 40 بازدید
امداد و نجات فیلم 41 بازدید
اعلام خبر فیلم 43 بازدید

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد