تازه ترین ارسال ها

المعجم: ی (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 1,670 بازدید
المعجم: ه (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 1,011 بازدید
المعجم: و (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 969 بازدید
المعجم: ن (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 858 بازدید
المعجم: م (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 912 بازدید
المعجم: ل (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 289 بازدید
المعجم: ک (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 310 بازدید
المعجم: ق (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 315 بازدید
المعجم: ف (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 278 بازدید
المعجم: غ (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 265 بازدید
المعجم: ع (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 279 بازدید
المعجم: ظ (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 279 بازدید
المعجم: ط (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 261 بازدید
المعجم: ض (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 256 بازدید
المعجم: ص (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 250 بازدید
المعجم: ش (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 221 بازدید
المعجم: س (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 236 بازدید
المعجم: ز (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 245 بازدید
المعجم: ر (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 264 بازدید
المعجم: ذ (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 277 بازدید
المعجم: د (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 167 بازدید
المعجم: خ (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 137 بازدید
المعجم: ح (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 156 بازدید
المعجم: ج (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 160 بازدید
المعجم: ث (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 135 بازدید
المعجم: ت (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 131 بازدید
المعجم: ب (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 133 بازدید
المعجم: الف (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 152 بازدید
درس هشتم: حوار (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 166 بازدید
درس هشتم: صحیح و غلط (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 134 بازدید
درس هشتم: لغات جدید (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 147 بازدید
درس هشتم (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 135 بازدید
درس هفتم: حوار (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 144 بازدید
درس هفتم: صحیح و غلط (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 140 بازدید
درس هفتم: لغات جدید (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 144 بازدید
درس هفتم (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 135 بازدید
درس ششم: حوار (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 170 بازدید
درس ششم: صحیح و غلط (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 153 بازدید
درس ششم: لغات جدید (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 172 بازدید
درس ششم (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 206 بازدید

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد