تازه ترین ارسال ها

المعجم: ی (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 1,878 بازدید
المعجم: ه (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 1,100 بازدید
المعجم: و (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 1,054 بازدید
المعجم: ن (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 938 بازدید
المعجم: م (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 1,003 بازدید
المعجم: ل (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 337 بازدید
المعجم: ک (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 356 بازدید
المعجم: ق (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 368 بازدید
المعجم: ف (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 327 بازدید
المعجم: غ (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 317 بازدید
المعجم: ع (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 320 بازدید
المعجم: ظ (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 329 بازدید
المعجم: ط (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 302 بازدید
المعجم: ض (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 297 بازدید
المعجم: ص (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 291 بازدید
المعجم: ش (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 259 بازدید
المعجم: س (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 285 بازدید
المعجم: ز (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 284 بازدید
المعجم: ر (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 300 بازدید
المعجم: ذ (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 321 بازدید
المعجم: د (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 193 بازدید
المعجم: خ (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 163 بازدید
المعجم: ح (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 185 بازدید
المعجم: ج (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 192 بازدید
المعجم: ث (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 165 بازدید
المعجم: ت (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 158 بازدید
المعجم: ب (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 158 بازدید
المعجم: الف (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 183 بازدید
درس هشتم: حوار (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 192 بازدید
درس هشتم: صحیح و غلط (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 160 بازدید
درس هشتم: لغات جدید (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 173 بازدید
درس هشتم (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 165 بازدید
درس هفتم: حوار (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 167 بازدید
درس هفتم: صحیح و غلط (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 167 بازدید
درس هفتم: لغات جدید (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 170 بازدید
درس هفتم (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 168 بازدید
درس ششم: حوار (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 197 بازدید
درس ششم: صحیح و غلط (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 176 بازدید
درس ششم: لغات جدید (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 201 بازدید
درس ششم (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 239 بازدید

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد