تازه ترین ارسال ها

المعجم: ی (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 2,976 بازدید
المعجم: ه (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 1,709 بازدید
المعجم: و (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 1,635 بازدید
المعجم: ن (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 1,532 بازدید
المعجم: م (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 1,572 بازدید
المعجم: ل (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 610 بازدید
المعجم: ک (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 560 بازدید
المعجم: ق (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 626 بازدید
المعجم: ف (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 521 بازدید
المعجم: غ (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 517 بازدید
المعجم: ع (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 519 بازدید
المعجم: ظ (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 517 بازدید
المعجم: ط (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 478 بازدید
المعجم: ض (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 473 بازدید
المعجم: ص (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 470 بازدید
المعجم: ش (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 445 بازدید
المعجم: س (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 485 بازدید
المعجم: ز (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 526 بازدید
المعجم: ر (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 517 بازدید
المعجم: ذ (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 544 بازدید
المعجم: د (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 345 بازدید
المعجم: خ (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 283 بازدید
المعجم: ح (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 329 بازدید
المعجم: ج (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 354 بازدید
المعجم: ث (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 344 بازدید
المعجم: ت (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 339 بازدید
المعجم: ب (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 325 بازدید
المعجم: الف (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 374 بازدید
درس هشتم: حوار (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 374 بازدید
درس هشتم: صحیح و غلط (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 381 بازدید
درس هشتم: لغات جدید (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 358 بازدید
درس هشتم (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 344 بازدید
درس هفتم: حوار (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 332 بازدید
درس هفتم: صحیح و غلط (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 359 بازدید
درس هفتم: لغات جدید (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 355 بازدید
درس هفتم (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 339 بازدید
درس ششم: حوار (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 362 بازدید
درس ششم: صحیح و غلط (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 338 بازدید
درس ششم: لغات جدید (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 377 بازدید
درس ششم (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 367 بازدید

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد