تازه ترین ارسال ها

المعجم: ی (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 2,549 بازدید
المعجم: ه (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 1,469 بازدید
المعجم: و (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 1,407 بازدید
المعجم: ن (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 1,271 بازدید
المعجم: م (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 1,346 بازدید
المعجم: ل (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 485 بازدید
المعجم: ک (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 495 بازدید
المعجم: ق (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 503 بازدید
المعجم: ف (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 453 بازدید
المعجم: غ (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 440 بازدید
المعجم: ع (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 436 بازدید
المعجم: ظ (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 444 بازدید
المعجم: ط (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 415 بازدید
المعجم: ض (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 391 بازدید
المعجم: ص (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 406 بازدید
المعجم: ش (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 381 بازدید
المعجم: س (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 406 بازدید
المعجم: ز (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 405 بازدید
المعجم: ر (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 424 بازدید
المعجم: ذ (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 464 بازدید
المعجم: د (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 299 بازدید
المعجم: خ (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 240 بازدید
المعجم: ح (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 264 بازدید
المعجم: ج (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 278 بازدید
المعجم: ث (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 268 بازدید
المعجم: ت (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 251 بازدید
المعجم: ب (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 254 بازدید
المعجم: الف (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 309 بازدید
درس هشتم: حوار (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 294 بازدید
درس هشتم: صحیح و غلط (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 275 بازدید
درس هشتم: لغات جدید (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 270 بازدید
درس هشتم (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 252 بازدید
درس هفتم: حوار (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 262 بازدید
درس هفتم: صحیح و غلط (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 256 بازدید
درس هفتم: لغات جدید (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 255 بازدید
درس هفتم (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 263 بازدید
درس ششم: حوار (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 286 بازدید
درس ششم: صحیح و غلط (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 262 بازدید
درس ششم: لغات جدید (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 295 بازدید
درس ششم (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 322 بازدید

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد