تازه ترین ارسال ها

المعجم: ی (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 1,470 بازدید
المعجم: ه (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 941 بازدید
المعجم: و (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 910 بازدید
المعجم: ن (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 804 بازدید
المعجم: م (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 865 بازدید
المعجم: ل (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 256 بازدید
المعجم: ک (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 274 بازدید
المعجم: ق (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 287 بازدید
المعجم: ف (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 249 بازدید
المعجم: غ (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 239 بازدید
المعجم: ع (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 263 بازدید
المعجم: ظ (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 257 بازدید
المعجم: ط (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 243 بازدید
المعجم: ض (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 239 بازدید
المعجم: ص (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 232 بازدید
المعجم: ش (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 204 بازدید
المعجم: س (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 222 بازدید
المعجم: ز (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 223 بازدید
المعجم: ر (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 231 بازدید
المعجم: ذ (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 248 بازدید
المعجم: د (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 158 بازدید
المعجم: خ (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 126 بازدید
المعجم: ح (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 138 بازدید
المعجم: ج (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 144 بازدید
المعجم: ث (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 125 بازدید
المعجم: ت (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 120 بازدید
المعجم: ب (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 124 بازدید
المعجم: الف (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 138 بازدید
درس هشتم: حوار (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 152 بازدید
درس هشتم: صحیح و غلط (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 122 بازدید
درس هشتم: لغات جدید (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 139 بازدید
درس هشتم (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 123 بازدید
درس هفتم: حوار (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 136 بازدید
درس هفتم: صحیح و غلط (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 130 بازدید
درس هفتم: لغات جدید (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 134 بازدید
درس هفتم (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 123 بازدید
درس ششم: حوار (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 157 بازدید
درس ششم: صحیح و غلط (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 143 بازدید
درس ششم: لغات جدید (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 162 بازدید
درس ششم (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 194 بازدید

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد