تازه ترین ارسال ها

المعجم: ی (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 4,079 بازدید
المعجم: ه (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 2,294 بازدید
المعجم: و (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 2,190 بازدید
المعجم: ن (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 2,059 بازدید
المعجم: م (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 2,114 بازدید
المعجم: ل (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 838 بازدید
المعجم: ک (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 782 بازدید
المعجم: ق (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 846 بازدید
المعجم: ف (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 710 بازدید
المعجم: غ (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 745 بازدید
المعجم: ع (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 705 بازدید
المعجم: ظ (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 701 بازدید
المعجم: ط (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 752 بازدید
المعجم: ض (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 668 بازدید
المعجم: ص (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 627 بازدید
المعجم: ش (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 614 بازدید
المعجم: س (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 675 بازدید
المعجم: ز (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 694 بازدید
المعجم: ر (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 732 بازدید
المعجم: ذ (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 754 بازدید
المعجم: د (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 467 بازدید
المعجم: خ (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 409 بازدید
المعجم: ح (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 465 بازدید
المعجم: ج (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 483 بازدید
المعجم: ث (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 492 بازدید
المعجم: ت (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 497 بازدید
المعجم: ب (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 464 بازدید
المعجم: الف (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 534 بازدید
درس هشتم: حوار (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 537 بازدید
درس هشتم: صحیح و غلط (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 528 بازدید
درس هشتم: لغات جدید (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 505 بازدید
درس هشتم (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 518 بازدید
درس هفتم: حوار (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 486 بازدید
درس هفتم: صحیح و غلط (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 496 بازدید
درس هفتم: لغات جدید (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 503 بازدید
درس هفتم (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 481 بازدید
درس ششم: حوار (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 519 بازدید
درس ششم: صحیح و غلط (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 473 بازدید
درس ششم: لغات جدید (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 553 بازدید
درس ششم (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 517 بازدید

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد