تازه ترین ارسال ها

المعجم: ی (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 1,789 بازدید
المعجم: ه (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 1,055 بازدید
المعجم: و (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 1,012 بازدید
المعجم: ن (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 896 بازدید
المعجم: م (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 953 بازدید
المعجم: ل (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 311 بازدید
المعجم: ک (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 329 بازدید
المعجم: ق (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 339 بازدید
المعجم: ف (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 301 بازدید
المعجم: غ (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 288 بازدید
المعجم: ع (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 300 بازدید
المعجم: ظ (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 302 بازدید
المعجم: ط (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 277 بازدید
المعجم: ض (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 273 بازدید
المعجم: ص (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 269 بازدید
المعجم: ش (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 237 بازدید
المعجم: س (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 258 بازدید
المعجم: ز (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 262 بازدید
المعجم: ر (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 277 بازدید
المعجم: ذ (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 299 بازدید
المعجم: د (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 177 بازدید
المعجم: خ (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 147 بازدید
المعجم: ح (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 169 بازدید
المعجم: ج (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 170 بازدید
المعجم: ث (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 148 بازدید
المعجم: ت (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 143 بازدید
المعجم: ب (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 143 بازدید
المعجم: الف (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 165 بازدید
درس هشتم: حوار (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 177 بازدید
درس هشتم: صحیح و غلط (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 144 بازدید
درس هشتم: لغات جدید (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 159 بازدید
درس هشتم (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 143 بازدید
درس هفتم: حوار (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 153 بازدید
درس هفتم: صحیح و غلط (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 151 بازدید
درس هفتم: لغات جدید (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 152 بازدید
درس هفتم (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 148 بازدید
درس ششم: حوار (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 181 بازدید
درس ششم: صحیح و غلط (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 163 بازدید
درس ششم: لغات جدید (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 186 بازدید
درس ششم (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 218 بازدید

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد