تازه ترین ارسال ها

المعجم: ی (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 3,665 بازدید
المعجم: ه (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 2,004 بازدید
المعجم: و (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 1,919 بازدید
المعجم: ن (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 1,793 بازدید
المعجم: م (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 1,850 بازدید
المعجم: ل (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 737 بازدید
المعجم: ک (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 685 بازدید
المعجم: ق (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 749 بازدید
المعجم: ف (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 623 بازدید
المعجم: غ (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 619 بازدید
المعجم: ع (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 617 بازدید
المعجم: ظ (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 621 بازدید
المعجم: ط (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 580 بازدید
المعجم: ض (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 585 بازدید
المعجم: ص (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 548 بازدید
المعجم: ش (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 533 بازدید
المعجم: س (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 590 بازدید
المعجم: ز (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 615 بازدید
المعجم: ر (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 624 بازدید
المعجم: ذ (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 664 بازدید
المعجم: د (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 413 بازدید
المعجم: خ (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 353 بازدید
المعجم: ح (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 408 بازدید
المعجم: ج (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 426 بازدید
المعجم: ث (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 431 بازدید
المعجم: ت (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 434 بازدید
المعجم: ب (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 405 بازدید
المعجم: الف (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 465 بازدید
درس هشتم: حوار (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 475 بازدید
درس هشتم: صحیح و غلط (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 469 بازدید
درس هشتم: لغات جدید (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 444 بازدید
درس هشتم (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 428 بازدید
درس هفتم: حوار (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 430 بازدید
درس هفتم: صحیح و غلط (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 443 بازدید
درس هفتم: لغات جدید (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 449 بازدید
درس هفتم (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 431 بازدید
درس ششم: حوار (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 461 بازدید
درس ششم: صحیح و غلط (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 423 بازدید
درس ششم: لغات جدید (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 473 بازدید
درس ششم (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 461 بازدید

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد