تازه ترین ارسال ها

المعجم: ی (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 1,936 بازدید
المعجم: ه (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 1,143 بازدید
المعجم: و (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 1,101 بازدید
المعجم: ن (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 977 بازدید
المعجم: م (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 1,047 بازدید
المعجم: ل (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 359 بازدید
المعجم: ک (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 384 بازدید
المعجم: ق (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 397 بازدید
المعجم: ف (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 351 بازدید
المعجم: غ (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 344 بازدید
المعجم: ع (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 348 بازدید
المعجم: ظ (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 349 بازدید
المعجم: ط (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 332 بازدید
المعجم: ض (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 317 بازدید
المعجم: ص (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 315 بازدید
المعجم: ش (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 282 بازدید
المعجم: س (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 311 بازدید
المعجم: ز (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 308 بازدید
المعجم: ر (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 324 بازدید
المعجم: ذ (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 342 بازدید
المعجم: د (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 218 بازدید
المعجم: خ (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 183 بازدید
المعجم: ح (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 201 بازدید
المعجم: ج (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 210 بازدید
المعجم: ث (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 191 بازدید
المعجم: ت (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 176 بازدید
المعجم: ب (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 178 بازدید
المعجم: الف (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 213 بازدید
درس هشتم: حوار (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 215 بازدید
درس هشتم: صحیح و غلط (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 180 بازدید
درس هشتم: لغات جدید (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 201 بازدید
درس هشتم (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 182 بازدید
درس هفتم: حوار (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 188 بازدید
درس هفتم: صحیح و غلط (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 183 بازدید
درس هفتم: لغات جدید (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 186 بازدید
درس هفتم (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 192 بازدید
درس ششم: حوار (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 216 بازدید
درس ششم: صحیح و غلط (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 194 بازدید
درس ششم: لغات جدید (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 226 بازدید
درس ششم (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 257 بازدید

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد