تازه ترین ارسال ها

اسکان (1) فیلم 416 بازدید
درمانگاه اضطراری فیلم 387 بازدید
ارکان اصلی در مدیریت مانور مدارس(2) فیلم 400 بازدید
ارکان اصلی در مدیریت مانور مدارس(1) فیلم 377 بازدید
معرفی پدافند غیرعامل (زلزله) فیلم 547 بازدید
تحرک و جابجایی فیلم 423 بازدید
اختفاء فیلم 504 بازدید
ماکت فریبنده فیلم 512 بازدید
وقوع زلزله فیلم 551 بازدید
فریب فیلم 455 بازدید
موانع فیلم 411 بازدید
مکان‌یابی فیلم 494 بازدید
خاموشی فیلم 389 بازدید
امداد و نجات فیلم 476 بازدید
اعلام خبر فیلم 380 بازدید
اطفاء حریق فیلم 473 بازدید
مراکز حساس فیلم 389 بازدید
ایمنی فیلم 440 بازدید
جایگزینی فیلم 387 بازدید
پراکندگی فیلم 463 بازدید
پیشگیری از حوادث فیلم 454 بازدید
استتار فیلم 480 بازدید
پناهگاه فیلم 376 بازدید
حفاظت فیلم 393 بازدید
کنترل خسارت فیلم 390 بازدید
ایجاد دود فیلم 460 بازدید
استحکامات فیلم 376 بازدید
انضباط استتار فیلم 466 بازدید
چرا پدافند غیرعامل لازم است؟ فیلم 481 بازدید
زمین مناسب فیلم 650 بازدید
چیدمان وسایل منزل فیلم 895 بازدید
زلزله در کلاس فیلم 902 بازدید
دفاع پنهان فیلم 507 بازدید
ساخت ماکت فیلم 10,304 بازدید
طراحی و ساخت ساک دستی فیلم 6,502 بازدید
سبزی‌کاری فیلم 6,041 بازدید
طراحی و ساخت دستگاه مشابه نگار فیلم 6,747 بازدید
طراحی و ساخت ماکت سازه فیلم 5,950 بازدید
طراحی و ساخت خودروی کشی فیلم 4,530 بازدید
طراحی و ساخت خودروی برقی فیلم 1,974 بازدید

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد