تازه ترین ارسال ها

اسکان (1) فیلم 764 بازدید
درمانگاه اضطراری فیلم 899 بازدید
ارکان اصلی در مدیریت مانور مدارس(2) فیلم 674 بازدید
ارکان اصلی در مدیریت مانور مدارس(1) فیلم 640 بازدید
معرفی پدافند غیرعامل (زلزله) فیلم 859 بازدید
تحرک و جابجایی فیلم 671 بازدید
اختفاء فیلم 833 بازدید
ماکت فریبنده فیلم 784 بازدید
وقوع زلزله فیلم 867 بازدید
فریب فیلم 709 بازدید
موانع فیلم 661 بازدید
مکان‌یابی فیلم 762 بازدید
خاموشی فیلم 633 بازدید
امداد و نجات فیلم 767 بازدید
اعلام خبر فیلم 619 بازدید
اطفاء حریق فیلم 756 بازدید
مراکز حساس فیلم 622 بازدید
ایمنی فیلم 706 بازدید
جایگزینی فیلم 632 بازدید
پراکندگی فیلم 737 بازدید
پیشگیری از حوادث فیلم 733 بازدید
استتار فیلم 1,065 بازدید
پناهگاه فیلم 621 بازدید
حفاظت فیلم 665 بازدید
کنترل خسارت فیلم 663 بازدید
ایجاد دود فیلم 724 بازدید
استحکامات فیلم 637 بازدید
انضباط استتار فیلم 845 بازدید
چرا پدافند غیرعامل لازم است؟ فیلم 752 بازدید
زمین مناسب فیلم 1,001 بازدید
چیدمان وسایل منزل فیلم 1,379 بازدید
زلزله در کلاس فیلم 1,322 بازدید
دفاع پنهان فیلم 781 بازدید
ساخت ماکت فیلم 12,005 بازدید
طراحی و ساخت ساک دستی فیلم 7,762 بازدید
سبزی‌کاری فیلم 7,213 بازدید
طراحی و ساخت دستگاه مشابه نگار فیلم 8,049 بازدید
طراحی و ساخت ماکت سازه فیلم 7,406 بازدید
طراحی و ساخت خودروی کشی فیلم 5,536 بازدید
طراحی و ساخت خودروی برقی فیلم 2,495 بازدید

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد