تازه ترین ارسال ها

پسماند و بازیافت فیلم 983 بازدید
بازیافت زباله‌های خاص فیلم 1,018 بازدید
استاندارد فیلم 1,015 بازدید
سازمان ملی استاندارد (8) فیلم 837 بازدید
سازمان ملی استاندارد (7) فیلم 836 بازدید
سازمان ملی استاندارد (6) فیلم 857 بازدید
سازمان ملی استاندارد (5) فیلم 819 بازدید
سازمان ملی استاندارد (4) فیلم 726 بازدید
سازمان ملی استاندارد (3) فیلم 908 بازدید
سازمان ملی استاندارد (2) فیلم 755 بازدید
سازمان ملی استاندارد (1) فیلم 806 بازدید
استاندارد فیلم 772 بازدید
استاندارد فیلم 855 بازدید
شجاعت فیلم 891 بازدید
من حق دارم فیلم 1,029 بازدید
نکات مهم ایمنی در ساخت و ساز فیلم 2,026 بازدید
نکات مهم ایمنی در زلزله فیلم 2,129 بازدید
سوختگی (3) فیلم 1,321 بازدید
سوختگی (2) فیلم 1,320 بازدید
سوختگی (1) فیلم 1,381 بازدید
شوک فیلم 1,083 بازدید
زخم‌ها و خونریزی‌ها فیلم 1,069 بازدید
حمل مصدوم (4) فیلم 1,075 بازدید
حمل مصدوم (3) فیلم 928 بازدید
حمل مصدوم (2) فیلم 879 بازدید
حمل مصدوم (1) فیلم 1,022 بازدید
احیای قلبی ریوی (cpr) (3) فیلم 918 بازدید
احیای قلبی ریوی (cpr) (2) فیلم 814 بازدید
احیای قلبی ریوی (cpr) (1) فیلم 938 بازدید
آسیب‌های استخوانی و مفاصل فیلم 968 بازدید
تنظیم سناریو مانور زلزله در مدارس (2) فیلم 1,099 بازدید
تنظیم سناریو مانور زلزله در مدارس (1) فیلم 2,456 بازدید
آمادگی سازه‌ای و غیرسازه‌ای قبل از مانور مدارس(2) فیلم 921 بازدید
آمادگی سازه‌ای و غیرسازه‌ای قبل از مانور مدارس(1) فیلم 825 بازدید
ارزیابی، جستجو و نجات (4) فیلم 819 بازدید
ارزیابی، جستجو و نجات (3) فیلم 786 بازدید
ارزیابی، جستجو و نجات (2) فیلم 718 بازدید
ارزیابی، جستجو و نجات (1) فیلم 746 بازدید
کنترل محیطی و اطفاء حریق فیلم 949 بازدید
اسکان (2) فیلم 833 بازدید

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد