تازه ترین ارسال ها

پسماند و بازیافت فیلم 629 بازدید
بازیافت زباله‌های خاص فیلم 557 بازدید
استاندارد فیلم 622 بازدید
سازمان ملی استاندارد (8) فیلم 442 بازدید
سازمان ملی استاندارد (7) فیلم 441 بازدید
سازمان ملی استاندارد (6) فیلم 454 بازدید
سازمان ملی استاندارد (5) فیلم 459 بازدید
سازمان ملی استاندارد (4) فیلم 359 بازدید
سازمان ملی استاندارد (3) فیلم 416 بازدید
سازمان ملی استاندارد (2) فیلم 372 بازدید
سازمان ملی استاندارد (1) فیلم 403 بازدید
استاندارد فیلم 386 بازدید
استاندارد فیلم 471 بازدید
شجاعت فیلم 460 بازدید
من حق دارم فیلم 607 بازدید
نکات مهم ایمنی در ساخت و ساز فیلم 1,468 بازدید
نکات مهم ایمنی در زلزله فیلم 1,624 بازدید
سوختگی (3) فیلم 941 بازدید
سوختگی (2) فیلم 904 بازدید
سوختگی (1) فیلم 968 بازدید
شوک فیلم 549 بازدید
زخم‌ها و خونریزی‌ها فیلم 640 بازدید
حمل مصدوم (4) فیلم 556 بازدید
حمل مصدوم (3) فیلم 520 بازدید
حمل مصدوم (2) فیلم 511 بازدید
حمل مصدوم (1) فیلم 595 بازدید
احیای قلبی ریوی (cpr) (3) فیلم 559 بازدید
احیای قلبی ریوی (cpr) (2) فیلم 471 بازدید
احیای قلبی ریوی (cpr) (1) فیلم 552 بازدید
آسیب‌های استخوانی و مفاصل فیلم 592 بازدید
تنظیم سناریو مانور زلزله در مدارس (2) فیلم 704 بازدید
تنظیم سناریو مانور زلزله در مدارس (1) فیلم 1,495 بازدید
آمادگی سازه‌ای و غیرسازه‌ای قبل از مانور مدارس(2) فیلم 564 بازدید
آمادگی سازه‌ای و غیرسازه‌ای قبل از مانور مدارس(1) فیلم 478 بازدید
ارزیابی، جستجو و نجات (4) فیلم 489 بازدید
ارزیابی، جستجو و نجات (3) فیلم 455 بازدید
ارزیابی، جستجو و نجات (2) فیلم 414 بازدید
ارزیابی، جستجو و نجات (1) فیلم 439 بازدید
کنترل محیطی و اطفاء حریق فیلم 487 بازدید
اسکان (2) فیلم 401 بازدید

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد