تازه ترین ارسال ها

باغ موزه دفاع مقدس فیلم 3,449 بازدید
حماسه هشت سال دفاع مقدس فیلم 3,618 بازدید
بسیجی فیلم 3,135 بازدید
بسیج فیلم 3,527 بازدید
اقتدار دفاعی کشور فیلم 4,225 بازدید
اقتدار فیلم 3,711 بازدید
اقتدار دفاعی فیلم 4,776 بازدید
سیاست‌های دفاعی کشور فیلم 3,532 بازدید
امنیت پایدار فیلم 5,361 بازدید
درس سوم (what you learned) فایل صوتی 1,840 بازدید
درس سوم (pronunciation) فایل صوتی 695 بازدید
درس سوم (listening & speaking) فایل صوتی 695 بازدید
درس سوم (reading) فایل صوتی 619 بازدید
درس سوم (new words) فایل صوتی 551 بازدید
درس سوم (conversation) فایل صوتی 531 بازدید
درس دوم (what you learned) فایل صوتی 2,762 بازدید
درس دوم (pronunciation) فایل صوتی 552 بازدید
درس دوم (listening & speaking) فایل صوتی 659 بازدید
درس دوم (reading) فایل صوتی 609 بازدید
درس دوم (new words) فایل صوتی 524 بازدید
درس دوم (conversation) فایل صوتی 646 بازدید
درس اول (what you learned) فایل صوتی 1,387 بازدید
درس اول (pronunciation) فایل صوتی 589 بازدید
درس اول (listening & speaking) فایل صوتی 827 بازدید
درس اول (reading) فایل صوتی 715 بازدید
درس اول (new words) فایل صوتی 628 بازدید
درس اول (conversation) فایل صوتی 806 بازدید
موزه ایران باستان (2) فیلم 1,326 بازدید
موزه ایران باستان (1) فیلم 1,002 بازدید
موزه زمین‌شناسی (2) فیلم 855 بازدید
موزه زمین‌شناسی (1) فیلم 848 بازدید
پارک پردیسان (5) فیلم 800 بازدید
پارک پردیسان (4) فیلم 575 بازدید
پارک پردیسان (3) فیلم 469 بازدید
پارک پردیسان (2) فیلم 533 بازدید
پارک پردیسان (1) فیلم 550 بازدید
تنوع زیستی جهان فیلم 637 بازدید
موزه تنوع زیستی پارک طبیعت پردیسان فیلم 501 بازدید
تفکیک و مدیریت پسماند فیلم 638 بازدید
ایستگاه پردازش و بازیافت پسماند فیلم 596 بازدید

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد